Kategoriarkiv: Uncategorized

Forslag til statsbudsjett

Regjeringen la frem et forslag til statsbudsjett mandag. Det kommer ingen dramatiske endringer.

Skatteendringene for privatpersoner er ytterst marginale. Skatten på alminnelig inntekt reduseres med 1 % til 22 %. Trinnskatten økes nesten like mye slik at de fleste får en reduksjon i sin marginalskatt på 0,1 eller 0,2 %. For de med mye gjeld vil økningen i trinnskatten fort kunne bli større en fordelen av lavere skattesats på alminnelig inntekt. De vil dermed oppleve en skatteøkning.

Satsene for personfradrag, tak på minstefradrag og beløpsgrenser for trinnskatt øker med 3,3 % som er litt mer en forventet lønnsvekst på 3,25 %. Dette gir en knapt merkbar skattereduksjon.

Renteinntekter og leieinntekter får litt laver skatt. Selskapsskatten er også redusert. Aksjonærene får økt skatt. Skatten på utbytte og aksjegevinster økes til 31,68 %.

Med høyere skatt på aksjegevinster og mindre rentefradrag blir det enda vanskeligere å tjene penger på å lånefinansiere aksjeinvesteringer. I tillegg kommer effekten av høyere rente.

Det er med andre ord ingen store gode nyheter for de som sparer penger. IPS blir litt dårligere ved at det blir mindre skatt som kan utsettes. I aksjesparekontoen er forverringen enda større ved at skattesatsen er økt. Det betyr at IPS relativt sett kommer bedre ut. Setter du inn penger i år sparer du 23 %, mens utbetalinger i 2019 beskattes med 22 %. Hva skatten blir på utbetalinger i fremtiden er usikkert, men det er ingen grunn til å tro på noen dramatisk økning de nærmeste årene.

En positiv nyhet er at utbytte fra aksjer og aksje fon på en aksjesparekonto skal kunne reinvesteres med utsatt skatt. En annen positiv endring er at rabatten i formueskatten på aksjer og aksjefond økes til 25 %.

Endringene er små. Det er ingen store skattereduksjoner. regjeringen har tydeligvis tatt et hvileår. Det skal også forhandles med Venstre og Krf. Det kan føre til at de nesten ikkeeksisterende positive trekk blir redusert eller eliminert.

Avgifter ellers blir stort sett inflasjonsjustert uten noen store endringer. Sukkeravgiften blir justert, men det betyr lite for folk flest.

Det skal nå forhandles om budsjettet i Stortinget og et endelig vedtak kommer sannsynligvis ikke før i desember.

Les mer om statsbudsjettet.

Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har falt med 0,65 % i september. Den har økt med 2,82 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har falt med 2,93 % i september. Den har økt med 0,41 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 2,32 % i september og 18,21 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 3,02 % i september og 22,23 % hittil i år.
 • Nettoformuen er redusert med 4,17 % i september. Den har økt med 89,33 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 67,35 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 31.12.2021.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2018

Aksjesparekonto 7,08 % (9,47 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis 3,17 % (4,24 % årlig nominell rente)
Totalt 3,29 % (4,39 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 80,70 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,26 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,19 % nominell rente og 8,5 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,43 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i september tilsvarer en årlig nominell rente på -84,19 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 19,33 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har flyttet hele beholdningen over til aksjesparekonto i september.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2018:

DNB Global Indeks kr 24.982
Nordnet Superfondet Norge kr 6.894
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 6.285
Fondsfinans Norge 1492
Bankinnskudd kr 896,40
Totalt kr 40.401,40

Dette er en reduksjon på kr 340,53 i 2018.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 3,8 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 15,9 %
Nordnet Superfondet Norge 17,4 %
DNB Global Indeks 63 %

Pensjonskapitalbevis:

Alfred Berg Indeks Classic 10,2 %
Nordnet Superfondet Norge 10,3 %
DNB Global Indeks 39,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,19 %
Obligasjonsfond 16,80 %
Aksjefond 80,01 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 57,70 %
Kredittkort med rentefri saldo 3,70 %
Lånekassa 24,41 %
Nordnet 14,20 %

Endring i min fondsportefølje

Jeg har opprettet aksjesparekonto og flyttet fondene over. Det som kompliserte det noe var at fondene var belånt. Jeg hadde håpet jeg bare kunne flytte fondene og kreditten fra aksje og fondskontoen til aksjesparekontoen. men så enkelt var det ikke. Etter å ha opprettet aksjesparekontoen måtte jeg søke om belåning på nytt. De er blitt strengere og stilte flere spørsmål nå enn tidligere. Før søknaden kunne behandles måtte jeg ta en kunnskapstest for å vise at jeg forstod hvordan belåning av investeringer fungerte. Dette til tross for at jeg har drevet med å gire opp investeringer i en ti års tid. Jeg måtte også godta at de slettet kredittgrensen jeg hadde på aksje og fonds konto på 300.000. Kredittgrensen på aksjesparekontoen ble satt til 35.000, som er litt høyere enn den gjelden jeg rent faktisk har.

Avventer med giring

Med såpass lav kredittgrense blir det ikke snakk om å gire opp mer. Inntektene fra bloggene vil fortsatt bli investert i fond. De fondene blir belånt for å holde kredittkortgjelden nede.

Senere når jeg har fått mindre gjeld kommer jeg til å søke om høyere kredittgrense. Da kan jeg sannsynligvis trå til og dra inn noe penger.

Endringer i porteføljen

Jeg kommer til å gjøre noen endringer i porteføljen. Jeg har ventet med det til fondene ble flyttet over i aksjesparekontoen.

Etter endringene får jeg følgende fordeling:

Fondsfinans Norge 5 %
Nordnet Superfondet Norge 15 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 30 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 50 %

Dette er slik jeg opprinnelig ville ha den, 20 % i Norge, 30 vekstmarkeder og 50 % globalt.

Svak norsk krone

KLP AksjeGlobal Indeks IV A 50 % velger jeg fordi det er valutasikret. Jeg har gjeld i Norske kroner og mener derfor det er lurt. Norske kroner er eksepsjonelt svak. Jeg er usikker på hvordan utviklingen blir på kort sikt, men regner med at det på sikt vil bevege seg noe nærmere normalen. Valutaer holder seg gjerne innenfor en bestemt korridor der kursene pendler litt frem og tilbake. Nå har pendelen svingt veldig langt den ene veien. Oljeprisen er høy og norsk økonomi er god. det er ingen ting som skulle tilsi en så lav kronekurs. Det er mest sannsynlig en feilprising som skyldes at investorer ikke bruker mye tid på å analysere en så liten valuta.

En teori jeg har sett i media er at tilfeldige sammenfall mellom svenske og norske kroner skal å fått roboter til å tro at det er en sammenheng og dermed ha laget algoritmer som er helt feil og fører til feilprising.

Uansett hva årsaken er, så er norske kroner uforståelig kunstig lavt priset.

Et vanlig triks for å få ned valutarisikoen er å ha inntekter og utgifter i samme valuta. Jeg mener samme logikk kan brukes i forhold til eiendeler og gjeld.

Planen fremover

Jeg har ingen planer om flere større endringer. Denne porteføljen er greit nok. Jeg rebalanserer en gang i året og hvis det skjer noe helt ekstraordinært i markedet.

Fokuset nå er å få mest mulig penger å investere fremfor å finjustere porteføljen.

Trippel-Trumf Torsdag 20. september

Torsdag 20.september er det Trippel-Trumf torsdag. Trumf-medlemmer får 3 % Trumf-bonus på alt av dagligvarer hos KIWI, SPAR, Joker, MENY, Jacob’s, CC-mat og Nærbutikken. Bruker du Trumf Visa får du 4 %.

Jeg bruker Trumf Visa når jeg handler dagligvarer i Trumf-tilknyttede butikker. Der får jeg 2 % og 4 % på trippel-torsdag. Jeg har avtalegiro på hele saldoen. Det blir ingen renter eller gebyrer. PÅ det meste jeg kjøper ellers bruker jeg Shell Mastercard. Hittil i år har jeg fått utbetalt 609,56 kr i trumfpoeng.

Jeg har så mye dyr kredittkortgjeld at jeg tar imot alle rentefrie lån jeg kan få.

Jeg bruker Flexi Visa til klær og sko og et annet til alt med bloggene. Jeg bruker Ikano Visa sporadisk når de tilbyr gode rabatter. Jeg har også kredittkort fra Ya bank i reserve i tilfelle brukerstedet bare tar BankAxept.

Les mer om Trumf

Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 4,40 % i august og 3,49 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har økt med 4,10 % i august og 3,44 % hittil i år.
 • Gjelden totalt har økt med 1,20 % i august. Den er redusert med 16,27 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 1,73 % i august og 19,80 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 10,51 % i august og 97,56 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 66,93 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 31.12.2021.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2018

Aksje- og fondskonto 13,89 % (20,86 % årlig nominell rente)
IPS 3,79 % (5,70 % årlig nominell rente)
Totalt 4,08 % (6,13 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,48 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,68 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,33 % nominell rente og 8,66 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,61 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i august tilsvarer en årlig nominell rente på 180,57 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 19,33 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har kjøpt fond for 6.000 kr i august og tatt ut kr 300

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2018:

DNB Global Indeks kr 25.476
Nordnet Superfondet Norge kr 6.666
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 6.471
Fondsfinans Norge kr 1.452
Bankinnskudd kr 1.374,30
Lånt ut Kr 8,04
Totalt kr 41.447,34

Dette er en økning på kr 557,41 i 2018.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Fondsfinans Norge 3,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 16,2 %
Nordnet Superfondet Norge 16,6 %
DNB Global Indeks 63,6 %

Pensjonskapitalbevis:

Alfred Berg Indeks Classic 10,8 %
Nordnet Superfondet Norge 10,9 %
DNB Global Indeks 41,2 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 17,6 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Fondsfinans Kreditt 10 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,42 %
Obligasjonsfond 16,18 %
Aksjefond 78,41 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 57,38 %
Kredittkort med rentefri saldo 4,46 %
Lånekassa 24,36 %
Nordnet 13,80 %

Skatteoppgjøret er klart

Vanlige lønnsmottagere fikk skatteoppgjøret i juni. For næringsdrivende legges det frem fortløpende fra og med 15. august og til 24. oktober. Jeg fikk en restskatt på 16145 kr som må betales i to avdrag, 5. september og 10. oktober. Jeg betaler ikke regningene før forfall. Det betyr at det først er i november at jeg for alvor kan begynne å gå løs på de to siste kredittkortene. Jeg betaler maksimalt inn på det dyreste kortet, men blir nødt til å bruke av de pengene for å betale restskatten. Jeg har uansett fått en betydelig reduksjon av kredittkortgjelden i år. Planen om å bil kvitt kredittkortgjelden i løpet av 2021 er så lite ambisiøs at jeg må få det til å gå betydelig raskere.

Det viktigste med skatteoppgjøret er å sjekke at tallene stemmer med skattemeldingen. I verste fall finner en ut at Skatteetaten ikke har godtatt alle fradragene eller at de skjønnsmessig har fastsatt en høyere inntekt.

Jeg anbefaler også at du lagrer skattemeldingen og skatteoppgjøret på egen maskin. Spesielt skattemeldingen kan du få bruk for ved søknad om lån. Selv om skatteoppgjøret er klart tar det ennå litt tid før det dukker opp ved en kredittsjekk. Det pleier normalt å være tilgjengelig i løpet av oktober.

jeg vet det er en del som foretrekker å betale inn litt ekstra for å unngå restskatt eller rett og slett tvinge seg selv til å spare penger. Så lenge jeg har dyrt kredittkortgjeld synes jeg det er helt greit med restskatt. Da får jeg betalt inn mest mulig i løpet av året og pengene får jeg ut igjen året etter når jeg trenger dem til å betale restskatten. Renten er så høy at jeg ikke kan se bort i fra den økonomiske siden. Noen vil heller øke skattetrekket for å tvinge seg selv til å spare penger. Kommer restskatten som en overraskelse og en ikke har tilgang til kreditt er den et stort problem for enkelte. da er det noen som har ekstra skattetrekk som en forsikring mot dette. Det er også de som er redd for å bruke opp pengen på tull og tøys og som vi8l tvinge seg selv til å spare ved et høyt skattetrekk. Jeg vil påpeke at det finnes andre måter å gjøre pengene litt mindre tilgjengelige. Sparing i IPS er ikke tilgjengelig før du blir pensjonist. betaler du inn ekstra på vanlige lån må du søke om å få økt lånet igjen og i verste fall betale gebyr. Det kan fungere som en barriere. Sparing i fond er litt mindre tilgjengelig. Det tar noen dager å selge andeler slik at impulshandling blir litt vanskeligere. Det er også mulig å automatisere sparingen slik at pengene går ut av kontoen på lønningsdagen. Uansett så vil en også være avhengig av å forsøke å holde igjen på forbruket. Det hjelper lite med ekstra skattetrekk hvis en bruker kredittkortet hver gang kontoen er tom. Det finnes mange teknikker som kan hjelpe deg til å spare ved å tvinge forbruket ned. Men det er ingen garanti at slike teknikker alltid automatisk vil redusere forbruket. Du kan uansett ikke glemme å tenke igjennom hva du rent faktisk bruker penger på.

Månedsrapport for juli

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 0,25 % i juli. Den er redusert med 0,87 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har økt med 0,72 % i juli. Den er redusert med 0,63 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 4,32 % i juli og 17,26 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 1,98 % i juli og 18,39 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 13,99 % i juli og 78,77 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 68,85 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 31.12.2021.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2018

Aksje- og fondskonto 0,24 % (0,41 % årlig nominell rente)
IPS 1,44 % (2,48 % årlig nominell rente)
Totalt 1,40 % (2,42 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 77,44 %. Jeg kan tåle et kursfall på 8,28 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,58 % nominell rente og 8,92 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,90 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i juli tilsvarer en årlig nominell rente på 131,81 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 19,33 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for 6.308,04 kr i juli.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.07.2018:

DNB Global Indeks kr 24.446
Nordnet Superfondet Norge kr 6.483
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 1.872
Bankinnskudd kr 1.255,30
Lånt ut Kr 6.308,04
Totalt kr 40.364,34

Dette er en reduksjon på kr 525,59 i 2018.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 5,7 %
Nordnet Superfondet Norge 19,8 %
DNB Global Indeks 74,5 %

Pensjonskapitalbevis:

Alfred Berg Indeks Classic 10,8 %
Nordnet Superfondet Norge 10,8 %
DNB Global Indeks 40,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 18,1 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 10,2 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,69 %
Obligasjonsfond 16,73 %
Aksjefond 77,59 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 60,12 %
Kredittkort med rentefri saldo 3,56 %
Lånekassa 25,18 %
Nordnet 11,14 %

Lønnsøkningen er på konto

Lønna gikk opp 1,25 % med virkning fra 1 mai. For meg så utgjør det 235,12 kr mer netto i måneden. Dette kommer nok i kategorien «alle monner drar». Nå får jeg etterbetalt lønnsøkningen fra mai. Det utgjør 408,57 kr.

Det gir meg litt mer penger til å betale ned på kredittkortene. Jeg har en konservativ plan om å få nedbetalt de to siste kredittkortene med rentebærende saldo innen 31.12.2021. Med en slik lønnsøkning øker sannsynligheten for at det går raskere.

Jeg fikk lønnsøkning ved de lokale forhandlingene de to siste årene. Det gjør at jeg er usikker på hvor mye jeg kan forvente å få i år. I verste fall får jeg lite eller ingen ting.

Jeg kommer uansett til å sende inn et krav. Det er viktig å benytte alle muligheter til lønnsøkninger. Blir en hengende etter er det vanskelig å ta det igjen senere.

De lokale lønnsforhandlingene skal være ferdige 31. oktober. Det vil derfor ta tid før jeg vet noe.

Den nye A-tabellen for LO-medlemmer

Det ideelle er å holde forbruket på samme nivå og spare lønnsøkningen. De fleste starter i en jobb med lav lønn for så å gå gradene. Ved å holde levestandarden på samme nivå vil en mye lettere kunne bygge opp formue.

Problemet er at vi har noe som heter inflasjon. Det er dermed bare reallønnsøkningen som kan spares.

Når jeg får en lønnsøkning på 1,25 % er det ingen økning i reallønna. Det er derfor ingenting som kan spares. På den annen side så er ikke mine utgifter høyere nå enn de var før lønnsøkningen. Uansett så betaler jeg så mye jeg kan på mine kredittkort.

Det å systematisk spare lønnsøkningen er et godt råd, men det forutsetter at en over tid får en gradvis økning av reallønna.

Oppfølging av min plan for 2018

Jeg lagde ved nyttår en plan for 2018. Den er lite konkret, men det er likevel naturlig å følge den opp.

Pensjonskapitalbevis

Jeg har rebalansert beholdningen og byttet ut et obligasjonsfond med et annet. Jeg har ikke investert i ny IPS. Dette er helt i tråd med planen.

Gjeld

Jeg følger min plan for nedbetaling av gjeld. Jeg betaler kun minstebeløpet på studielånet. Jeg har fond kjøpt med inntekter fra bloggene. De fondene er belånt. Ellers følger jeg min oppskrift på å nedbetale kredittkortgjeld.

Jeg har nå bare to kredittkort med rentebærende saldo. Det dyreste kortet har en effektiv rente på 19,33 %. Jeg har seks kredittkort som brukes til varekjøp og betales fullt ut slik at ingen renter påløper. De andre kortene jeg har er nedbetalt og brukes ikke.

Jeg har restskatt som må betales til høsten. Senest i oktober begynner jeg med en aggressiv nedbetaling av kredittkortene. Jeg har satt opp en konservativ plan om å betale de ned innen 31.12.2021.

Oppsummering

Jeg synes jeg har oppnådd mye i forhold til å betale ned på kredittkortene. Jeg er nå i gang med det nest siste kredittkortet. Det merkes på likviditeten. Det blir enklere med færre regninger å betale hver måned. De dyreste kortene er nedbetalt. Det hjelper. Restskatten gjør at jeg ikke kommer like langt i år som jeg skulle ønske, men det er nå engang sånn det er.

Jeg har nå flyttet tilbake til Sbanken, noe som gjør det litt enklere siden jeg har et kredittkort der. Nettbanken er også litt enklere å bruke. Jeg sparer også noe gebyrer. Det eneste som trekker ned i Sbanken er elendig rente på innskudd.

Nordnet tilbyr IPS

Nå kan du spare i IPS hos Nordnet. Den nye ordningen ble etablert 1. november i 2017. Nordnet tilbyr ordningen først nå. Sent, men godt.

Nordnet tar ikke betalt for IPS. Det som også er spesielt med Nordnet er investeringsmulighetene. Du kan velge blant 700 forskjellige fond.

Du kan også kjøpe enkeltaksjer og ETFer som selges i Norden, USA, Tyskland og Canada. Ved kjøp av aksjer eller ETF betaler du vanlig kurtasje.

Det Nordnet ikke tilbyr er fondspakker med automatisk rebalansering og nedvekting. Siden de fleste vil ha en helautomatisk pensjonssparing vil det fortsatt være mange som velger en annen leverandør.

Nordnet tilbyr ingen portefølje med garanti mot tap. De som tilbyr en slik garantiportefølje investerer veldig konservativt slik at avkastningen blir lav. Det kan likevel tenkes at noen, spesielt i utbetalingsperioden, vil ha en slik garanti. Nordnet kunne godt ha tilbydd en slik valgfri mulighet, og gjerne en som er bedre enn det som finnes i markedet i dag.

Nordnet passer best for de som vil gjøre alt selv med å velge investeringer og følge opp porteføljen med nødvendige eller ønskelige endringer.

Har du IPS i KLP bør du flytte til Nordnet. Hos Nordnet får du nøyaktig de samme fondene til en lavere kostnad.

Det trenger ikke være vanskelig. Du kan velge noen få fond, spare automatisk hver måned og rebalansere en gang i året.

Les mitt forslag til investeringsstrategi.

10-15 år før pensjonsalder kan du begynne å gradvis flytte over i obligasjonsfond for å få ned risikoen. Det er ulik oppfatning av om slik nedvektig er nødvendig. Jeg vil foretrekke å ha begrenset risiko i utbetalingsperioden, spesielt hvis det var mye penger investert.