Enkel skatteberegning

Beregning av skatten er egentlig ganske enkel. Du trenger bare å beregne personinntekt og alminnelig inntekt.

Når du har disse to tallene er skatteberegningen enkel.

Av personinntekt skal du betale trygdeavgift på 8,2 % av lønn. I tillegg skal du betale trinnskatt.

Inntekt mellom 169 000 – 237 900 kroner 1,4 %
Inntekt mellom 237 900 – 598 050 kroner 3,3 %
Inntekt mellom 598 050 – 962 050 kroner 12,4 %
Inntekt over 962 050 kroner 15,4 %

For alminnelig inntekt er skatten 23 % for den delen av inntektene som er høyere enn 54.750.

Fordeler i Nord-Troms og Finnmark

Trinnskatten for inntekt mellom 598 050 – 962 050 kroner er redusert til 10,4 %. Skatt på alminneliginntekt er 19,5 %. Det gis også et eget fradrag på 15.500 kr som trekkes fra alminnelig inntekt.

Det som er litt mer krevende er å beregne personinntekt og alminnelig inntekt.

Personinntekt

For lønnsmottakere er personinntekten i hovedsak lik lønnen du får og andre skattepliktige ytelser du får på jobb.

Alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt består av personinntekten pluss renteinntekter og andre kapitalinntekter, så trekker du fra forskjellige fradrag.

De viktigste fradragene er minstefradraget og renteutgifter.

For renter så får du fradrag når de påløper. Der er to viktige unntak. Renter på studielån er fradragsberettiget først når de blir betalt. Det samme gjelder for gjeld som er misligholdt.

Utnytt Studielånet

Minstefradraget er ment å skulle dekke arbeidsrelaterte utgifter, men alle får det uten videre.

Dette fradraget utgjør 45 % av lønnsinntekten. Minstefradraget har en øvre grense på 97.610.

Det vil også være enkelte andre fradrag som kan føres som f.eks. fagforeningskontingent og pensjonsinnskudd.

Et eksempel.

Lønn 500.000
Renteinntekter 100
Renteutgifter 15.000

Dette gir en personinntekt på 500.000.

Dette gir 41.000 i trygdeavgift og 9.613,90 i trinnskatt.

Alminnelig inntekt beregnes på følgende måte.

Lønn 500.000
+100 renteinntekter
– 97.610 minstefradrag
-15.000 renteutgifter
= 387.490

Skatt på alminnelig inntekt blir 76.530,20

Skatten kan dermed oppsummeres slik:

41.000 trygdeavgift
9.613,90 trinnskatt
76.530,20 skatt på alminnelig inntekt
127.144,10 total skatt

Dette er en veldig forenklet modell som kun er ment å illustrere hovedprinsippene i det norske skattesystem.

Mer om fradrag

Lønnsmottakere vil oppleve at fradrag bare reduserer alminnelig inntekt. Det betyr at trygdeavgiften og trinnskatten ikke reduseres.

Noen spesielle fradrag

I enkelte pensjonsordninger trekkes det innskudd fra lønna. Dette betales i tillegg til det arbeidsgiver betaler inn. Det som trekkes av lønnen er fradragsberettiget og reduserer alminnelig inntekt. Arbeidsgivers andel inngår ikke i personinntekt eller alminnelig inntekt for den ansatte. Når pensjonen blir utbetalt vil hele pensjonen bli skattlagt som pensjonsinntekt.

Fagforeningskontingent er fradragsberettiget med inntil kr 3850.

Innbetaling til IPS er fradragsberettiget med inntil kr 40.000. Utbetalingen skattlegges som alminnelig inntekt.

Mer om IPS

BSU gir et skattefradrag på 20 % av innskuddet. Fradraget reduserer ikke personinntekten eller alminnelig inntekt. Fradraget trekkes direkte fra skatten.

Les mer om BSU

Aksjeavkastning

Ved beregning av skatt får du et skjermingsfradrag. Den skattepliktige delen skal så multipliseres med 1,33 som så blir skattlagt som alminnelig inntekt. Dette fører til at du betaler 30,59 % skatt.

Selger du med tap får du fradrag etter samme regler bare med den forskjellen at du mister skjermingsfradraget.

Dersom du sparer i aksjer i en aksjesparekonto betaler du ikke skatt så lenge pengene holdes på aksjesparekontoen. Når du tar ut pengene vil det først bli trukket fra de opprinnelige innskudd. Det er først etter at du har tatt ut et beløp som tilsvarer innskuddet og skjermingsfradraget at det blir skatt.