Aksjesparekonto

Stortinget har vedtatt å innføre en aksjesparekonto. Den kan opprettes fra og med 1. september.

Hovedprinsippene

Ut 2019 er det en overgangsordning der aksjer og aksjefond kan overføres til aksjesparekonto skattefritt. Med en slik konto kan en investere i aksjer og aksjefond innen EØS og få utsatt skatt. Fra 2019 vil også utbytte få utsatt skatt. Det høres bra ut. Med en aksjesparekonto kan du selge aksjefond og aksjer uten å betale skatt før du tar pengene ut av kontoen. Du kan rebalansere porteføljen eller gjøre andre endringer uten at det utløser skatt. Spesielt fordelaktig er det at uttakene først blir trukket fra den opprinnelige investeringen og deretter fra avkastningen.

Aksjesparekonto har noen svakheter

Ordningen er likevel ikke så god som en kunne ønske. Aksjesparekontoen kan bare inneholde aksjer og aksjefond innen EØS område. Du får ikke renter på kontanter på kontoen. Aksjesparekontoen kan ikke brukes til obligasjonsfond eller pengemarkedsfond. Du betaler høy skatt ved uttak av gevinst. Aksjegevinster blir beskattet med 31,68 %. Du får en skjermingsrente slik at ikke hele gevinsten beskattes. Skjermingsrenten vil bli økt med 0,38 %. Den vil likevel bli liggende lavt. For 2015 var skjermingsrenten 0,6 %. Hva den blir i fremtiden er vanskelig å si, men vi kan vel regne med en svak økning i rentenivået. Jeg vil tippe den legger seg på i overkant av 1 % de nærmeste årene. Det som reduserer verdien av skjermingsrenten er et ugunstig beregningsgrunnlag. Beregningsgrunnlaget vil bli satt til det laveste innskudd i løpet av året. Det betyr at setter du inn penger i slutten av året vil ikke det øke skjermingsfradraget.

Viktig ved valg av aksjesparekonto

Det er mange tilbydere av aksjesparekonto. Du bør sjekke nøye hvem som har det beste tilbudet av det du trenger.

Hva som kan handles

Du bør bestemme deg for hvilke fond eller verdipapirer du ønsker å handle. Noen selger kun egne fond, mens noen også tilbyr en lang rekke andre fond i tillegg og så er det de som tilbyr en lang rekke fond og mulighet til å kjøpe enkeltaksjer.

Kostnader

Gebyrene må du sjekke nøye. Selv om kontoen er gratis kan du risikere å måtte betale gebyr for å oppbevare verdipapirer på kontoen. Skal du handle enkeltaksjer må du sjekke kurtasjen. Det kan også være gebyr ved fondshandel.

Belåning

Noen tilbyr belåning av aksjesparekontoen. Du må ta stilling til om det er noe du ønsker og eventuelt sjekke rentene. Ved å bruke kontoen som sikkerhet for lån kan du investere mer penger. Det gir mulighet for betydelig høyre avkastning, men også tilsvarende høy risiko. Belåning kan også brukes hvis du trenger penger, men ikke ønsker å selge.

Oppsummering

Det er åpenbart en fordel å kunne utsette skatten. Aksjesparekonto vil derfor være bedre enn en vanlig aksje og fondskonto. Et problem er at det blir vanskelig å få fradrag for tap. Skal du få fradrag, må hele kontoen gå i minus. Siden alle uttak først trekkes fra innskutt beløp uten skattemessige konsekvenser, må du sannsynligvis avslutte hele kontoen for å få trukket fra tap.

Investeringskonto

Investeringskonto har til nå vært en vanlig måte å utsette skatt på. De reglene vil sannsynligvis bli endret. Det er sendt på høring et forslag om at aksjegevinster i investeringskonto skal skattlegges etter vanlige regler.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA beskriver forslaget på følgende måte:

«Dette innebærer at alle utbetalinger fra slike fondskontoer som ikke er knyttet til opphør av forsikringsavtalen, skal skattlegges likt med utbetalinger fra verdipapirfond. Ved opphør av forsikringsforholdet skal det gjennomføres et skattemessig realisasjonsoppgjør tilsvarende som ved realisasjon av andel i verdipapirfond. Dette betyr i korthet at utdeling fra fondskonto med mer enn 80 % aksjeandel skattlegges som aksjeutbytte, mens utdeling fra fondskonto med mindre enn 20 % aksjeandel skattlegges som renteinntekt. Aksjeandelen beregnes ut fra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer per 1. januar i inntektsåret. I likhet med aksjer vil det bli gitt et skjermingsfradrag på aksjeandelen.»

Dersom dette blir resultatet åpner det for fortsatt utsatt skatt og at skatten kan manipuleres ved å justere aksjeandelen før 1. januar i utbetalingsåret. Skatten på aksjegevinster er 29,76 % mot 24 % på renteinntekter. Jeg kan ikke se at skjermigsfradraget kan veie opp for dette. Fra 2018 vil denne forskjellen øke.

Med en aksjeandel på minst 80 % skattlegges all utbetaling som aksjeutbytte med 29,76 % og skjermimgsfradrag. Med en aksjeandel på maksimalt 20 % skattlegges all utbetaling som renteinntekter med 24 % (23 % fra  ) og ikke noe skjermingsfradrag. For aksjeandel mellom 20 og 80 % skal det bli en forholdsmessig beskatning som aksjeutbytte og renteinntekt.

Tanken er at en investeringskonto skal skattlegges som om det var et fond. I et rentefond vil det hvert år skje et skattemessig utbetaling av renter som så automatisk reinvesteres i nye andeler i fondet. Konsekvensen av det er at pengene beholdes i fondet, men du må betale skatt av renteinntekten.

Det fremgår ikke klart om de nye reglene for investeringskonto vil ha en slik skattemessig utdeling og reinvestering av renteinntekter.

Dersom formålet med endringen er at en investeringskonto skal skattlegges likt med et fond så kan  det tenkes at det blir innført regler om automatisk utdeling av renter og eventuelt reinvestering.