Månedsrapport for juli

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 1,35 % i juli. Den er redusert med 4,73 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 2,05 % i juli. Den er redusert med 3,50 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 25,51 % i juli og 77,28 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 100 %.
  • Nettoformuen har økt med 5,08 % i juli og 29,06 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 7,21 % av bruttoformuen.

I juli har jeg sagt opp 8 kredittkort. Jeg har ikke noe annen gjeld enn studielånet. Studielånet innfris i september.

Forbruket er redusert. Det jeg bruker totalt på dagligvarer og allt annen av mat og drikke er 2400 kr mindre i juli i år sammenlignet med juli i fjor.

Investeringsrapport

Avkastning i 2020

Aksjesparekonto -69,70 % (-119,77 % årlig nominell rente)
PKB -0,73 % (-1,25 % årlig nominell rente)
Totalt -1,09 % (-1,88 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har satt inn kr 300 i juli og kjøpt fond for kr 300.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.07.2020:

Nordnet Indeksfond Norge kr 300,00
Bank kr 201,13
Lånt ut kr 35.600,00
Totalt kr 36.101,13

Dette er en reduksjon på kr 4.035,76 i 2020.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Nordnet Indeksfond Norge 100 %

Fondsfordeling i mitt Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10,7 %
Fondsfinans Kreditt 9,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,0 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,2 %
DNB Global Indeks 40,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 6,17 %
Obligasjonsfond 19,02 %
Aksjefond 74,81 %

Fordeling av gjeld:

Lånekassa 100 %

Nå begynner jeg å investere igjen

Tidlig i mars solgte jeg hele porteføljen på aksjesparekontoen for å prioritere nedbetaling av gjeld.

Kredittkortene ble nedbetalt i juli. Studielånet blir innfridd i september. Etter at jeg fikk regningen for august logget jeg meg inn på nettsidene til Lånekassa og satte innfrielsesdatoen til 15. september.

Jeg betaler inn et større beløp i august og et enda større beløp i september. Det betyr at det ikke er så mye igjen til å investere.

Jeg har likevel valgt å begynne investeringene med et lite beløp på 300 kr. Det er uansett fint å komme i gang.

Jeg regner med at det ikke blir noe større beløp før i oktober.

Foreløpig plasseres alt i Nordnet Indeksfond Norge. Fra september tilbyr Nordnet flere indeksfond. Da kommer jeg til å ha 10 % i Norge 20 % vekstmarkeder og 70 % globalt.

Planen er å rebalansere en gang i året. Dersom det skjer store endringer som gjør at fordelingen blir veldig skjev (+/- 3 %) foretar jeg en ekstraordinær rebalansering. Ellers gjør jeg så lite som mulig.

Nordnet har innført ny prismodell for fond. Jeg har likevel valgt å fortsatt bruke Nordnet. Hovedgrunnen er at Nordnet tilbyr belåning av fond.

Det gir meg to muligheter. Jeg kan gire opp investeringene og få en høyere betydelig avkastning. En annen mulighet er å belåne fondene når jeg trenger penger. Da slipper jeg å selge.

Det er det siste jeg kommer til å gjøre først. Jeg lar kreditten være der som en reserve. Det er kun penger tjent på blogging som vil bli investert på ASK hos Nordnet. Resten av investeringene vil enten bli i Mini Futures eller i indeksfond uten om Nordnet, sannsynligvis Sbanken. Jeg kommer også til å bygge opp en buffer på en sparekonto.

Egen pensjonskonto

Fra 2021 innføres en ordning med egen pensjonskonto som følger arbeidstaker også ved skifte av arbeidsgiver.

Egen pensjonskonto vil gjelde alle med innskuddsbasert tjenestepensjon. Den berører ikke folketrygden, offentlig tjenestepensjon eller de som har hybridpensjon.

Det betyr at alle tjenestepensjon opptjent hos andre arbeidsgivere blir samlet hos din nåværende arbeidsgiver.

Det betyr at dersom du har flere pensjonskapitalbevis så vil de automatisk bli overført til den pensjonsleverandør din nåværende arbeidsgiver har valgt,

Fordelen med dette er det skal bli billigere og enklere når all tjenestepensjon samles.

I praksis betyr dette at du vil kunne logge deg inn hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør og se all tjenestepensjon ett sted.

Du vil også få muligheten til å flytte din pensjonskonto ut av arbeidsgivers ordning og velge leverandør selv.

Når du har pensjonskonto i arbeidsgivers ordning vil arbeidsgiver dekke de administrative kostnadene. Velger du å flytte til en selvvalgt leverandør så må du dekke kostnadene selv. Men dette skal bli kompensert av arbeidsgiver. Det vil bli forskriftfestet en standardisert kompensasjonsordning.

Fra 2021 vil alle pensjonskapitalbevis automatisk overført til arbeidsgivers pensjonsleverandør. Du blir informert på forhånd og kan reservere deg.

Det er åpenbart en fordel å få samlet pensjon på en konto. Ordningen har en ulempe. Når du bytter arbeidsgiver må du reservere deg hvis du ikke vil at pensjonen automatisk skal flyttes. Dette må du passe på hver gang du bytter jobb. Du blir informer på forhånd og får en frist til å legge inn reservasjon.

Dersom noe glipper et sted kan du risikere at pensjonen automatisk flyttes. Noen vil aktivt finne en leverandør selv og flytte ut fra arbeidsgiver ordning. Når en selv har brukt tid på å velge leverandør og funnet den som har det beste tilbudet er det ingen grunn til at den skal flyttes ved skifte av jobb. Nå må en passe på hver gang en skifter jobb at ikke ny arbeidsgiver roter med pensjons ordningen en selv har valgt. Det er ikke bra. Du burde vært mulig å legge inn en permanent sperre hos den leverandøren en selv har valg.

Grunnen til automatisk samling og flytting er at det fleste ikke gjør noe. De sjekker ikke hva salgs pensjonsordninger de har. De gjør ingen endringer, men lar pengene stå i en forhåndsdefinert portefølje. Når de slutter i jobben så vil de fleste fortsatt gjøre ingen ting. For dem kan det være en fordel med automatisk samling og flytting.

Men for de som aktivt følger opp egen pensjon burde det være mulig å legge inn en sperre mot flytting en gang for alle.

Med den nye ordningen får du større valgmuligheter. Men du vil også måtte passe på hver gang du skifter jobb hvis du ikke vil ha automatisk flytting.

For de med mange pensjonskapitalbevis vil det bli billigere når disse slås sammen.

Men det vil kunne føre til økte kostander når pensjonskonto skal flyttes ved jobbskifte.

Muligheten til å flytte ut av arbeidsgivers ordning til selvvalg leverandør vil også kunne føre til økte administrasjonskostnader.

Det er mulig at økt konkurranse og det å samle alt på en konto gjør at en totalt sett kommer bedre ut.

Ordningen med egen pensjonskonto kombinert med muligheten til å velge pensjonsleverandør selv vil gjøre det enklere og samtidig øke valgfriheten.

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsforhandlingene skulle normalt vært avsluttet i vår, men på grunn av koronakrisen ble det utsatt til høsten.

Modellen som brukes er at de konkurranseutsatte næringene forhandler først. Resultatet av de forhandlingene vil være retningsgivende for de andre sektorene.

I år virker dert som de legger opp til raske forhandlinger med korte frister.

Frontfaget (industrien) starter forhandlingene 3. august og skal være ferdige 21. august.

Det neste er tariffoppgjøret i Spekter som starter 25. august med A-delsforhandlinger. Det neste er forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

Tilslutt starter lønnsforhandlingene i staten 1. september med frist 15. september.

Det er vanskelig å si hva utfallet blir. Fagforeningene hadde lagt sitt løp før koronakrisen og er i utgangspunktet ikke villig til å endre på det.

Korona har ført til betydelige økonomiske problemer. Mange er permittert eller sagt opp. Det er også et stort antall konkurser. Dette vil ha store og langvarige ringvirkninger. Statlige tiltak har dempet dette noe, men det er en grense for hvor lenge staten kan pøse ut mer penger.

I industrien er det beregnet et overheng på 1,2 %. Inflasjonen fra 2019 til 2020 er beregnet til 1,2 %. Det betyr at det ikke er nødvendig med lønnsøkning for å opprettholde kjøpekraft.

Er problem er at vi ikke vet hva inflasjonen vil bli fremover. En svekket krone øker prisen på alt som importeres. Norgesbank har redusert renten til null. Sammen med andre statlige tiltak gir dette mer penger i omløp. Det er også inflasjonsdrivende.

Det er vanskelig å vite hvor sterk denne effekten blir. Det kommer helt an på hvor lenge krisen varer.

Arbeidsgiver vil bruke de økonomiske problemene som argument for å holde lønningene nede. Fagforeningene vil muligens bruke førventet høyere inflasjon som argument for høyere lønn.

Et poeng er at tariffavtalen gjelder for to år. Det vil dermed kunne ha betydning for forhandlingene om krisen blir ansett som midlertidig eller langvarig.

Jeg vil anta at det blir lite eller ingenting i generelle tillegg og så en ny vurdering i mellomoppgjøret om et år.

Jeg betaler ned studielånet raskere

Jeg har fått noe ekstra penger. Det gjør at jeg kan betale ned studielånet litt raskere. Jeg betaler restskatten på mandag. Det var to avdrag som opprinnelig skulle betales 20. august og 24. september. Det er nesten ikke renter på brukskontoen så det er ingen vits i å vente.

Jeg har endret nedbetalingsplanen på studielånet slik at det blir nedbetalt 15. oktober.

Jeg ser også at det er mulig å innfri studielånet i september. Det forutsetter at alt forbruket i september og frem til lønningsdag i oktober veltes over på kredittkort som betales ned i oktober.

Jeg venter til avdraget for august er betalt. Da logger jeg inn og setter opp så studielånet er innfridd 15. september.

Nå går det i pluss

Jeg har sjekket mitt pensjonskapitalbevis (PKB) hos Nordnet i dag. Nå er saldoen høyere enn ved nyttår. Det er første gang etter kursfallet i februar/mars.

Avkastningen hittil i år er 0,05 %. Det tilsvarer 0,11 % årlig nominell rente.

Dette bekrefter det jeg egentlig vet. Markedet tar seg opp igjen.

Jeg skal ikke trekke for store konklusjoner av en slik kort periode, men det tjener som en bekreftelse på det jeg egentlig vet.

Kjøper du enkeltaksjer kan du oppleve at et selskap går nedenom og hjem. Et selskap kan også falle 50 % for så å ikke gi noe mer enn 8-10 avkastning årlig. Da vil det ta lang tid før du er i pluss.

Det er derfor en vesentlig forskjell på det å investere bredt og det å ha en smal portefølje.

Nikkei 225 indeksen nådde sitt høysete nivå i 1989 før kursfallet. Den har ennå ikke tatt seg opp igjen.

Det med at markedet alltid tar seg opp igjen gjelder bare hvis du investerer veldig bredt. Du har overhode ingen slik garanti hvis du velger bare en sektor, en region eller investerer i enkeltaksjer.

Dette illustrerer en av hovedforskjellen på en veldiversifisert portefølje og de som forsøker å treffe riktig sektor eller selskap.

Det har blidt hevdet at en bør selge taperne og beholde vinnerne. Det baserer seg på at det som går bra vil fortsette med og at det som går dårlig er på vei ut. det kan kanskje fungere i forhold til enkelt aksjer, men ikke i forhold til fond. Et fond som historisk har gjort det bra vil ikke nødvendigvis fortsette å gi god avkastning..

Vil du ha en portefølje som med rimelig sikkerhet tar seg opp igjen etter et fall må den være spredt bredt. Det betyr at investeringene må fordeles på mange selskapet, men også regioner og sektorer. Det skader heller ikke å ha litt i andre aktiva enn aksjer. da har du noe som kan brukes til å kjøpe aksjefond når børsene stuper.

Slik sier du opp kredittkort

Jeg har sagt opp 8 kredittkort i juli. I tillegg sa jeg opp to kredittkort for noen år siden. De to kortene, DNB og Nordea, sa jeg opp på telefon og behøvde bare svare på noen kontrollspørsmål.

Jeg har satt opp en oversikt over min erfaring.

Santander

Du kan si opp kortet på telefon eller på nett. Første gang fant jeg ikke den funksjonen på Min side. Jeg valgte derfor å ringe. Det gikk enkelt og raskt. Jeg fikk tilbud om forsikring som jeg avslo. Etter samtalen fikk jeg tekstmelding med ønske om å gi en tilbakemelding. Gjeldsregisteret var oppdatert dagen etter.

På nettsiden sår det at det er mulig å si opp kortet på nett. Neste kort jeg sa opp gjorde jeg på nett. Jeg måtte lete litt. Du blir bedt om en begrunnelse. Det er obligatorisk. Det må tydeligvis behandles manuelt og de forhaster seg ikke. Jeg sa opp et kort på mandag og det var ikke behandlet før onsdag morgen. Da var også gjeldsregisteret oppdatert.

Sparebank 1

Kredittkort må sies opp bed å ringe din lokale bank. Det gikk greit. Det tok litt tid før gjeldsregisteret ble oppdatert.

Jeg fikk en irriterende automatisk oppringing etter på der de ville ha en tilbakemelding.

Sbanken

Kortet kan sies opp på nett. Du må først slette kortet, vente over natta for så å avslutte kontoen. Gjeldsregisteret ble oppdater med en gang.

Trumf Visa fra DNB

Jeg fant ingen mulighet til å gjøre det på nett. Da jeg kom frem til en kundebehandler og sa jeg ville si opp kortet ble jeg satt på vent igjen mens han gjorde seg klar. Det ble stilt noen kontrollspørsmål, men gikk ellers greit.

Kortet ble sagt opp på mandag, men gjeldsregisteret ble ikke oppdatert for onsdag ettermiddag.

Ikano Bank

Jeg logget meg inn og sende en melding til kundeservice. Jeg sendte inn en melding på hver av de to kortene jeg har. Jeg fikk en automatisk svar på epost og sekunder senere ny epost med bekreftelse av oppsigelse av kort og konto. Fikk beskjed om at det kunne ta 2-3 dager før gjeldsregisteret oppdateres. Da jeg sjekket gjeldsregisteret dagen etter var kortene fremdeles oppført, men kredittgrensen var redusert til 1000 kr. Mandag 3. august var kortene helt borte fra gjeldsregisteret.

Oppsummering

Det er litt krevende å si opp kredittkort, men ikke uoverkommelig. Det er åpenbart enklere i de tilfeller det kan gjøres på nett.

De opplyses ofte om at det kan ta 2-3 dager før gjeldsregisteret oppdateres, men normalt går det raskere.

Gjeldsregisteret er en database som oppdateres når de får ny informasjon fra bankene. Der vil du lett kunne se alle kredittkortene. Du vil også enkelt se kredittgrense og rentefri og rentebærende gjeld. Du vil se dette for hvert kredittkort og totalt.

Norsk Gjeldsinformasjon er en portal som henter informasjon direkte fra bankene. Informasjonen oppdateres dermed raskere enn hos Gjeldsregisteret.

Du vil kunne se antall kredittkort og totalt utestående. Du kan gå inn på hvert enkelt kort for å se utestående og kredittgrense. Det er litt mindre oversiktlig enn hos Gjeldsregisteret.

Lånekassa kutter flytende rente

Fra 1. september blir flytende rente i Lånekassa 1,539 prosent. Det er en reduksjon på 0,62 prosent fra dagens 2,159 prosent. Dette følger av at Norges Bank har redusert renten til null. Renten kommer sannsynligvis til å forbli lav en god stund fremover.

For meg utgjør rentereduksjonen kun 10 kr i måneden. Det gjør det ikke så mye fra eller til. Jeg har lite igjen på studielånet og regner med å betale det ned i oktober.

Fastrentene fra 1.september blir offentliggjort 10. august med søknadsfrist 17. august.

Utnytt studielånet

Null kredittkortgjeld

Nå har jeg null og niks i kredittkortgjeld. Santander som var mitt siste kredittkort med rentebærende saldo ble nedbetalt i juni.

Fra lønningsdag i juni og til lønningsdag nå i juli har jeg brukt en kombinasjon av kredittkort og bankkort til varekjøp.

Varekjøp med kredittkort er rentefritt. Jeg har likevel valgt å betale de ned nå. Det betyr at den eneste gjelden jeg har nå er studielånet som blir nedbetalt i oktober.

Jeg har nok penger på konto til å dekke varekjøp frem til neste lønning.

Jeg har et kredittkort til utgifter i forbindelse med bloggene. Det er greit å holde de utgiftene for seg selv. Jeg kunne hatt et eget bankkort, men det blir dumt å betale årsavgift bare for slike utgifter.

Inntil jeg får spart opp nok reserver kan det hende jeg blir nødt til å bruke kredittkort sporadisk. Men ellers blir det kun brukt bankkort.

Jeg har sagt opp fem kredittkort denne uken. Det betyr at jeg bare har 7 kredittkort og et faktureringskort igjen. Jeg vurderer fortløpende om jeg skal si opp flere.

Selv om jeg generelt er enig med Dave Ramsey mener jeg at kredittkort i noen tilfeller kan være fordelaktig. Det gjelder spesielt ved forhåndsbetaling av reiser eller hvis kredittkortet tilbyr svært gode rabatter.

Jeg innfrir studielånet i oktober

Jeg har sett på tallene og mener det bør være mulig å betale ned studielånet i oktober.

Når avdraget for september er betalt logger jeg meg inn på nettsidene til Lånekassa og setter opp innfrielse av studielånet 15. oktober.

Opprinnelig var deler av oktoberlønna satt av til å kjøpe 365 dagers kort hos Ruter i desember. Det må nå utsettes til november.

Det vil bli lite penger igjen til varekjøp. Det løses ved å bruke kredittkort som betales ned rentefritt i november. Jeg vil bli nødt til å bruke kredittkort til vanlige kjøp i november, men det betales rentefritt i desember.

Jeg har nå kun tre vanlige avdrag igjen på studielånet før det innfris i oktober.