Finansiell uavhengighet

Det er litt forskjellige definisjoner av begreper finansiell uavhengighet. Noe forsøker å investere så mye at realavkastningen er nok til å leve av. Da lar de kapitalen vokse i takt med inflasjonen og lever av det overskytende. Da vil realverdien av investeringene aldri bli redusert.

Jeg har to motforestillinger mot denne definisjonen

1. Du vil da dø med mye penger igjen. Det er penger du kunne ha brukt til å øke levestandarden eller du kunne begynt å bruke av pengene mye tidligere.

Du må spare unødvendig lenge bare for at eventuelle arvinger skal få noe.

2. Vi har gode pensjonsordninger i Norge. Når du får pensjon trenger du mindre oppsparte midler. Bruker du av pengene før pensjonsalder kan du ta ut mer enn realavkastningen og dermed redusere formuen.

Jeg ser på finansielluavhengighet som at jeg har nok penger til å klare meg resten av livet uten arbeidsinntekt eller næringsinntekt.

Dersom jeg fortsetter i den jobben jeg har nå vil jeg kunne ta ut pensjonen når jeg fyller 64 år. Sammen med pensjon fra SPK vil det bli mer enn det jeg bruker nå.

Dersom jeg slutter i jobben nå får jeg ikke tatt ut folketrygden før januar 2036.

Slik har jeg regnet

Jeg har et pensjonskapitalbevis og IPS der utbetaling starter i 2032. Det første jeg gjorde var å regne ut hvor mye jeg må ha å leve av fra 2032 til 2036.

Forbruk

Jeg har tatt utgangspunkt i et forbruk på kr 155.625,15. Det er målsettingen for 2022.

Det er vanskelig å beregne skatten. Det er mange ukjente faktorer. Skattereglene kan endres. Det er forskjellig skatteregler for de forskjellige investeringene. De vil dermed ha betydning hvordan formuen blir fordelt mellom de forskjellige investeringene. Det vil også ha betydning hvor stor andel av beholdningen som er skattepliktig avkastning.

Jeg har regnet med 25 % skatt. Det er det jeg betaler i dag. Lavere inntekt betyr normalt mindre skatt. Pensjon beskattes lavere enn andre inntekter.

Inflasjon

Norges Bank har et inflasjonsmål på 2 %. Jeg har brukt 2,5 % for å ha litt å gå på.

Avkastning

Jeg har lagt til grunn en årlig avkastning på 8 % i aksjemarkedet og 3 % i obligasjoner.

I pensjonskapitalbeviset har jeg 22 % i obligasjonsfond. Jeg har også litt buffersparing i obligasjonsfond på investeringskonto Zero. Resten av sparingen skjer i aksjefond.

Jeg kommer til å spare i IPS hos flere leverandører slik at jeg får ut pengene fra 2032 til 2036.

Det beløpet jeg trenger fra 1. januar 2032 og fremover har jeg inflasjonsjustert.
Jeg regner ikke med noen store lønnsøkninger. Det jeg får vil i stor grad bli spist opp av høyere utgifter. Skulle jeg få reallønnsøkning slik at jeg kan spare mer øker det sannsynligheten for å dette går. Jeg trenger også å spare opp noe reserver.

Jeg har kommet til at jeg må spare 2.865 kr i måneden fra 2023 i tillegg til maksimal sparing i IPS.

Jeg oppdaterer tallene hver måned og ser om det er nødvendig å regulere forbruket.