Finansiell uavhengighet

Det er litt forskjellige definisjoner av begreper finansiell uavhengighet. Noe forsøker å investere så mye at realavkastningen er nok til å leve av. Da lar de kapitalen vokse i takt med inflasjonen og lever av det overskytende. Da vil realverdien av investeringene aldri bli redusert.

Jeg har to motforestillinger mot denne definisjonen

1. Du vil da dø med mye penger igjen. Det er penger du kunne ha brukt til å øke levestandarden eller du kunne begynt å bruke av pengene mye tidligere.

Du må spare unødvendig lenge bare for at eventuelle arvinger skal få noe.

2. Vi har gode pensjonsordninger i Norge. Når du får pensjon trenger du mindre oppsparte midler. Bruker du av pengene før pensjonsalder kan du ta ut mer enn realavkastningen og dermed redusere formuen.

Jeg ser på finansielluavhengighet som at jeg har nok penger til å klare meg resten av livet uten arbeidsinntekt eller næringsinntekt.

Dersom jeg fortsetter i den jobben jeg har nå vil jeg kunne ta ut pensjonen når jeg fyller 65 år. Sammen med pensjon fra SPK vil det bli mer enn det jeg bruker nå.

Dersom jeg slutter i jobben nå får jeg ikke tatt ut folketrygden før januar 2037.

Slik har jeg regnet

Jeg har et pensjonskapitalbevis og IPS der utbetaling starter i 2032. Det første jeg gjorde var å regne ut hvor mye jeg må ha å leve av fra 2032 til og med 2036.

Forbruk

Jeg har tatt utgangspunkt i et forbruk på kr 120.000. Det forutsetter at jeg har en gjeldfri bolig. Det får jeg til ved å selge boligen og flytte ut av Oslo.

Det er vanskelig å beregne skatten. Det er mange ukjente faktorer. Skattereglene kan endres. Det er forskjellig skatteregler for de forskjellige investeringene. De vil dermed ha betydning hvordan formuen blir fordelt mellom de forskjellige investeringene. Det vil også ha betydning hvor stor andel av beholdningen som er skattepliktig avkastning.

Jeg har regnet med 25 % skatt. Det er det jeg betaler i dag. Lavere inntekt betyr normalt mindre skatt. Pensjon beskattes lavere enn andre inntekter.

Inflasjon

Norges Bank har et inflasjonsmål på 2 %. Jeg har brukt 2,5 % for å ha litt å gå på.

Avkastning

Jeg har lagt til grunn en årlig avkastning på 8 % i aksjemarkedet og 3 % i obligasjoner.

I pensjonskapitalbeviset har jeg 24 % i obligasjonsfond. Resten av sparingen skjer i aksjefond.

Jeg fordeler sparing i IPS på to leverandører slik at jeg får ut pengene fra 2032 til 2036.

Det beløpet jeg trenger fra 1. januar 2032 og fremover har jeg inflasjonsjustert.
Jeg regner ikke med noen store lønnsøkninger. Det jeg får vil i stor grad bli spist opp av høyere utgifter. Skulle jeg få reallønnsøkning slik at jeg kan spare mer øker det sannsynligheten for at dette går. Jeg trenger også å spare opp noe reserver. I mai 2024 vil jeg spart opp nok penger til å kunne leve av det fra 2032 til og med 2036. Jeg renger med at jeg ved utgangen av 2028 vil ha oppspart nok til kunne leve av sparepengene.

Jeg oppdaterer tallene hver måned og ser om det er nødvendig å regulere forbruket.