3 alternativer for pensjonssparing

Det finnes mange måter å bygge opp formue på. Noen starter egne bedrifter mens andre satser på utleie. For de som vil spare til pensjon uten å drive egen virksomhet er det egentlig bare fondssparing som er hensiktsmessig. Ønsker du å sette av noen tusen i måneden så vil kjøp av enkeltaksjer eller etablering av egen virksomhet for mange være uaktuelt. Det er i utgangspunktet bare tre former for fondssparing som er aktuelle.

Direkte i fond

Du kan kjøpe fond direkte hos fondsforvalter. Mange av fondsforvalterne eies av bankene og du kan da kjøpe fond direkte i banken. Skandiabanken selger over 400 fond fra over 40 fondsforvaltere. Har du konto hos Nordnet eller Netfonds kan du også investere i et like stort antall fond. Det kan være greit å ha fondene på ett sted, ellers så er det litt opp til en hver å vurdere hvor det er mest hensiktsmessig.

Det vil være et årlig forvaltningshonorar som trekkes av fondsforvalteren. Du ser ikke det honoraret noe sted bortsett fra i gebyroversikten. Verdien av andelene og avkastning oppgis alltid etter at forvaltningshonoraret er trukket ut. Noen fond tar også gebyr ved kjøp og salg.

Rentefond investerer i kortsiktige lån og obligasjoner. Renten blir reinvestert i nye andeler. Du må betale 27 % skatt hvert år av rentene på samme måte som på en bankkonto.

Aksjefond investerer i aksjer og reinvesterer eventuelle utbytte. Det er fond som enten er aktivt forvaltet og forsøker å slå markedet, eller passive fond som forsøker å følge en bestemt indeks. Du betaler skatt når du selger dine andeler. Du får fradrag for det du betalte for andelene. Du får også skjermingsfradrag som er lik renten på statsobligasjoner etter skatt.

Kapitalforsikring

Dette produktet går under mange forskjellige nav. Kjennemerket er at det er et forsikringsprodukt der du ikke betaler noen skatt før pengene tas ut. Ved uttak beskattes gevinsten som vanlig kapitalinntekt med 27 %. Det betyr at du ikke får skjermingsfradrag. Dersom halvparten av det du har inne er gevinst, mens resten er innbetalt beløp så vil halvparten av det du tar ut trekkes av gevinsten og beskattes mens den andre halvparten trekkes av innbetalt beløp og utbetales skattefritt. Så lenge du har pengene i forsikringen kan du flytte pengene mellom forskjellige fond uten å betale skatt. Det er normalt ingen gebyrer ved bytte av fond. Det er normalt ingen restriksjoner på inn og utbetalinger.

Denne ordningen kan være dyr. Du vil ofte betale høye gebyrer. Det kan være gebyr på 1,5 % av innbetalinger eller et administrasjonsgebyr på 0,6 % og oppover. Et slikt administrasjonsgebyr betales årlig av innestående og kommer i tillegg til forvaltningshonorar i de fond du plasserer pengene i. Du må også betale en årlig forsikringspremie på typisk 0,04 % av innestående. Forsikringen vil ved din død betale ut 101 % av det som er igjen til arvingene.

Nordnet har et slikt produkt uten gebyrer. Du kan velge mellom over 400 fond fra over 40 fondsforvaltere. Du blir belastet vanlig forvaltningshonorar i de fond du investerer i. Du kan også bruke kontoen til å handle børsnoterte verdipapirer. Du betaler da vanlig kurtasje. Nordnet tar en forsikringspremie avhengig av alder og kjønn. Forsikringspremien er i gjennomsnitt 0,04 % årlig av innestående.

IPS

Individuell pensjonssparing er ganske likt kapital forsikring, men har andre regler i forhold til skatt og begrensninger på innskudd og uttak. Det er skjedd endringer i skattereglene som gjør den ordningen mindre gunstig enn den var tidligere. Mange leverandører har derfor sluttet å markedsføre IPS. Jeg mener at ordningen kan være fordelaktig hvis en har lang tid igjen til pensjonsalder. Du kan investere inntil 15 000 kr i året. Ellers står du fritt i forhold til hvor mye du vil spare og når du ønsker å stoppe innbetalinger. Normalt utbetales pengene fra du er 67 år og ti år fremover. Du kan begynne utbetalingene ved fylte 62 år, men må da fordele dette frem til fylte 77 år. Du får fradrag i alminnelig inntekt. Det betyr med dagens skatteregler at du får 27 kr i mindre skatt for hver 100 kr du setter inn. Setter du inn 15 000 kr i IPS får du 4 050 kr mindre i skatt. De resterende 10950 kr må du finansiere selv med mindre forbruk. Alternativet til å sette 15 000 kr i IPS blir dermed å investere 10 950 kr i en kapitalforsikring eller direkte i fond. Du betaler Ingen skatt på pengene før de utbetales. Innestående er også fritatt for formueskatt. Utbetalinger skattlegges som pensjon. Det er vanskelig å forutse hvor mye skatt du må betale ved utbetaling. Det er avhengig av hva slags skatteregler vi har i fremtiden og hvor høy inntekten din blir når du er pensjonist. Utbetaling fra IPS vil komme på toppen av andre pensjoner. Med dagens skatteregler vil IPS bli beskattet med følgende prosent avhengig av hvor høy pensjon du har i bunn:

Over 180 800 kr 39,57 %
Over 248 965 kr 47,4 %
Over 273 650 kr 38,1 %
Over 550 215 kr 32,1 %
Over 550 550 kr 41,1 %
Over 885 600 kr 44,1 %

Du får ikke skjermingsfradrag ved investering i IPS. Noen leverandører tar et årlig gebyr på 0,6-0,9 % av innestående. Det kommer i tillegg til forvaltningshonorar i de fond du investerer i. Noen tilbydere tar et gebyr på typisk 1,5 % av innbetalingen. Nordnet tilbyr gebyrfri IPS og har over 400 forskjellige fond. Du bli belastet vanlig forvaltningshonorar i fond. Hos Nordnet kan du også investere i ETF og må da betale kurtasje.

Når bankene tilbyr pensjonssparing vil det normalt være en vanlig kapitalforsikring og ikke IPS. De kaller det ofte noe annet. Du kjenner det igjen ved at det ikke er noen begrensninger på innskudd, ingen skatt ved fondsbytte og at du kan ta ut pengene når du vil. Gebyrene bankene tar gjør at du bør vurdere Nordnet som et alternativ.

2 kommentarer til “3 alternativer for pensjonssparing

 1. 1. Jeg kommer til at med statspensjon på 250 000 vil fond lønne seg med dagens skattesatser (lavere beskatning vinner mot 4000 skattefradrag, alt justert til dagens kroner). Med mindre uttakene fra IPS er pensjonsgivende i seg selv?

  2. IPS varer altså i 10 år. Satens pensjon varer til man går bort. Finnes det en privat pensojnsforsikring som varer til man går bort?

  1. Jeg har tidligere omtalt lønnsomheten i IPS. Da var det litt høyere skattesatser, men prinsippene er de samme. https://www.sparesiden.com/sparing/er-ips-lonnsomt/
   Lønnsomheten vil også være avhengig av hva som er alternativet. Mange sparer i kapitalforsikringer og da er det lett å regne ut hva som er mest lønnsomt. Lar en pengene stå inne lenge nok så vil IPS være mer lønnsomt. Hvor lenge er avhengig av hvor høy avkastning en får og hvor høy skatt en betaler som pensjonist. Ligger en med inntekt i intervallet 248 965 kr til 273 650 kr og får 47,4 % skatt tar det lenger tid før det lønner seg. Med f.eks 7 % årlig avkastning og 38,1 % skatt må pengene stå inne i 12 år for at det er mer lønnsomt enn en kapitalforsikring. Med 39,57 % skatt må pengene stå inne 15 år for at det skal lønne seg. Pengene utbetales over 10 år slik at de vil stå inne i gjennomsnitt 5 år i utbetalingsperioden. Jeg kommer til å vurdere å stoppe innbetalingen når jeg har 10 år igjen til utbetalingen starter. Plasserer du penger direkte i fond uten om slike ordninger får du skjermingsfradrag, men betaler skatt ved bytte av fond. Rebalanserer du en gang i året vil det fort kunne bli skatt. Det samme gjelder hvis et fond blir oppløst og andelene betalt ut.

   IPS kan betales ut over lengre periode en 10 år så lenge de årlige utbetalingene blir minst 20 % av grunnbeløpet i folketrygden. Pr. i dag tilsvarer det kr 17674

   Ved utbetaling kan IPS legges til en fripolise og da får du faktisk en livsvarig ytelse. Har du en innskuddsbasert pensjonsordning på jobb kan IPS legges til. En slik pensjon kan utbetales som en livsvarig ytelse. Det er den enkelte leverandør som i stor grad velger hva de vil tilby.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *