Skatteforliket

Det ble inngått et bredt forlik om endring av skattereglene. Det vil for folk flest ikke bli så store endringer siden det totale skattenivået ikke vil bli mye endret. Jeg vil anta at regjeringen vil fortsette sin linje med marginale skattelettelser. Partiene på Stortinget, med unntak av SV og Miljøpartiet, har blidt ening om system, men valgt å fortsatt være uenige om det totale skattenivå.

Det er 3 endringer som er viktige for de som sparer/investerer.

1. Selskapsskatten og skatt på alminnelig inntekt skal reduseres til 23 % innen 2018. Det betyr mindre skatt på rente inntekter, leieinntekter og investeringer i investeringskonto. Trinnskatten vil bli økt slik at privat personer totalt ikke betale så mye mindre skatt. Aksjonærer betaler mer skatt på gevinster for å kompensere for lavere selskapsskatt slik at de totalt betaler like mye som i dag.

2. Mindre formueskatt på aksjeinvesteringer. Ved beregning av skattegrunnlaget skal verdiene fastsettes til 80 % av markedsverdi. Gjelden knyttet opp mot slike investeringer vil bare gi fradrag med 80 %.

3. Forskjellen i beskatning av investeringskonto og vanlig aksje og fondskonto reduseres. Dette gjøres ved å øke skjermingsfradraget. Det vil også bli innført en Aksjekonto hvor skatten blir utsatt til pengene tas ut. Dette blir en konto uten forsikringselement og dermed ingen forsikringspremie. Det skal også være mulig å belåne en slik konto.

Det er ikke nevnt noe om endring i skatteregler for Investeringskonto. Aksjegevinster i en investeringskonto beskattes lavere en om de eies direkte. Det har vært et ønske å redusere den forskjellen. Nå virker det som om en forsøker å redusere den forskjellen ved å øke skjermingsfradraget. Skjermingsfradraget skal ikke lenger baseres på statsobligasjoner, men noe mer representativt for risikofri rente. Problemet er at skjermingsfradraget fortsatt skal være lik risikofri rente og blir dermed fortsatt lavt. I perioder med høy avkastning i aksjemarkedet vil skjermingsfradraget ha mindre betydning. Planen er å øke beskatningen av aksjegevinster til over 32 %. I investeringskonto vil skatten reduseres til 23 % og eventuelt enda lavere. En marginal økning av skjermingsfradraget kan ikke jeg se at vil veie opp. Det er mulig det blir tatt noen andre grep for å utligne denne forskjellen. Det blir ved budsjettbehandlingen til høsten og de kommende år at vi får avklart detaljene.

Jeg sparer i IPS. Med redusert skatt på alminnelig inntekt og økt trinnskatt blir den ordningen mindre lønnsom. Når jeg ser detaljene til høsten må jeg gjøre en ny beregning av, lønnsomhet og også vurdere den opp mot andre alternativer. Det er bare et tidsspørsmål før jeg stopper innbetalingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *