Rentebevis i Investeringskonto Zero

Nå tilbyr Nordnet folk å kjøpe rentebevis i investeringskonto Zero. Da betaler du ikke skatt av rentene før du tar penger ut. Ved å reinvestere rentene så kan du utsette skatten i flere år. Dette gjør at rentebevis blir mer lønnsomt.

Rentebevis er et verdipapir er utstedt av Nordea, men knyttet opp mot et bestemt selskap. I motsetning til obligasjoner er renten variabel. Renten er lik 3 måneders NIBOR pluss en margin. NIBOR er den renten bankene betaler når de låner penger av hverandre. Pr. 04.04.2013 ligger 3 måneders NIBOR på 1,85 %. Rentemarginen du får på toppen av dette varier avhengig av selskapet Rentebeviset er knyttet opp mot. Nordea tilbyr 4 forskjellige rentebevis med renter fra 3 måneders NIBOR + 2,85 % til 3 måneders NIBOR + 4,6 %. Da er forvaltningshonoraret på 0,6 % trukket fra. Rentebevisene kjøpes og selges på børsen i poster på 10.000 kr. Rentene utbetales hvert kvartal og har en løpetid frem til 20.04.2018. Det kan være et alternativ til banksparing for de som ønsker en høyere avkastning og er villig til å ta noe risiko. Du er eksponert for kredittrisikoen til selskapet det er knyttet opp mot og mot Nordea. Det betyr kort fortalt at dersom selskapet det er knyttet opp mot ikke kan gjøre opp så taper du penger.

Dine Penger advarer mot Nordea Rentebevis. Hovedargumentet er at du får for lite betalt for risikoen. Når et slikt verdipapir er invester i ett selskap blir risikoen høy.

Nordnets investeringskonto er et forsikringsprodukt der du investerer i verdipapirer og får utsatt skatt til pengene tas ut. Slike kapitalforsikringer pleier å ha årlige administrasjonsgebyrer på 0,5 – 1 %. Dette kan fort spise opp verdien av utsatt skatt. Nordnet tar ikke noe slikt administrasjonsgebyr og er pr i dag den billigste kapitalforsikring i Norge. Ved å investere i aksjer eller aksjefond i Zero mister du skjermingsfradraget. Ved investeringer i rentebærende papirer får du uansett ikke skjermingsfradrag uansett. Investeringskonto Zero er dermed godt egnet for den type plasseringer.
Du må betale en forsikringspremie som i gjennomsnitt ligger på 0,04 % årlig. Dette gir deg en forsikring som betaler ut 101 % av investeringene ved dødsfall.

Verdien av å utsette skatten vil være avhengig av avkastningen og hvor lenge du sparer. Sparer du lenge og får høy avkastning så tjener du mye mer på utsatt skatt enn om du får lav avkastning og sparer for en kort tid.
Jeg har satt opp en tabell som viser hvor høy avkastning du må ha for at en investering utenom Zero skal gi like mye etter at skatt og forsikringspremie er betalt.

Eksempel: Du setter inn penger i Zero og plasserer de i et obligasjonsfond som gir 8 % årlig avkastning og lar pengene stå i 10 år. Da tar du ut pengene og betaler skatt av gevinsten. Dersom du investerer i et obligasjonsfond uten om Zero og betaler skatt av avkastningen hvert år må du ha 8,64 % årlig avkastning for å sitte igjen med samme netto etter 10 år.

             3 år      5 år        10 år
3 %       2,98     3,01       3,07
5 %       5,03     5,09       5,24
8 %       8,13     8,28       8,64

Prosentsatsene er avrundet til nærmeste hundredels prosent. Beregningen tar hensyn til at du betaler forsikringspremie på 0,04 % i Zero.

Dersom du plasserer penger i Zero til 3 % årlig avkastning (noe som gir 2,96 % etter fratrekk av forsikringspremien) så vil du etter 3 år ha fått en årlig avkastning på 2,98 %. Det betyr at dersom du sparer i obligasjonsfond utenom Zero og får mer enn 2,98 % årlig avkastning vil du etter 3 år komme bedre ut enn om du sparer i Zero og får 3 % årlig avkastning. Med lav avkastning og sparing over kort tid vil fordelen av utsatt skatt ikke være tilstrekkelig til å dekke forsikringspremien.

Dersom du sparer i Zero bør du være innstilt på å la pengene stå i minst 2-3 år. Velger du konservativ sparing i korte pengemarkedsfond, som typisk gir lav avkastning så bør du spare enda lengre for at Zero skal være lønnsom.

Investeringskonto Zero har noen andre fordeler som jeg ikke har tatt hensyn til. Forsikringen du betaler gjør at dine arvinger får utbetalt 1 % mer enn det som er verdien av investeringene. Skatteoppgjøret blir enklere ved at uttak blir innberettet slik at selvangivelsen vil være fylt ut med riktige skattepliktig gevinst. Du slipper å bry deg med realisasjonsoppgaver slik du ellers må ved kjøp av papirer på børs.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *