Aksjeutbytte eller lønn?

For de som driver aksjeselskap vil ett spørsmål være om en skal ta ut penger ved utbytte eller lønn.
Dette har betydning for skatt og opptjening i folketrygden.

Lønn gir fulle rettigheter i folketrygden. Du får full lønn ved sykdom i inntil ett år. Arbeidsgiver dekker de første 16 dagene deretter betaler NAV. Etter ett år kan du få arbeidsavklaringspenger. Du har også rett til fødselspermisjon med 80 % lønn fra NAV. Blir du arbeidsledig, f.eks. ved konkurs så får du vanlig arbeidsledighetstrygd i inntil 2 år. Du opptjener også vanlig alderspensjon og rett til uførepensjon. Et aksjeutbytte gir ingen av disse rettighetene.

På lønn må det betales en arbeidsgiveravgift på inntil 14,1 %. Bedriften får fradrag for lønn og arbeidsgiveravgift ved beregning av selskapsskatten. Den ansatte betaler vanlig skatt av sin lønn.

Aksjeutbytte er ikke en fradragsberettiget utgift for selskapet. Det betyr at selskapet må betale 28 % skatt av den delen av overskuddet du tar ut i tillegg til 28 % skatt av den delen av overskuddet som du eventuelt lar ligge igjen. Mottaker av aksjeutbytte betaler 28 % skatt. Avkastning i aksjeselskap som ikke er høyere enn det en får ved å investere i statsobligasjoner er fritatt for skatt på mottagers hånd. Dette omtales gjerne som skjermingsfradraget. Selskapet betaler fortsatt full skatt av overskuddet.

Et eksempel:

Du ønsker å ta ut 100 fra selskapet i tillegg til skjermingsfradraget. Vi forutsetter at alle skatter og avgifter skal belastes disse 100.

Dersom du ønsker å ta ut pengene ved utbytte vil disse 100 bli en del av bedriftens skattepliktige overskudd og selskapet vil betale 28 % skatt. Når du får de resterende 72 utbetalt vil du også betale 28 % skatt og sitter igjen med 51,84

Dersom du tar dette ut som lønn må selskapet betale 14,1 % i arbeidsgiveravgift. Du må da fastsette en lønn som gjør at det totalt koster selskapet 100 når arbeidsgiveravgiften er lagt til.

Du setter opp følgende regnestykke : Lønn + 14,1 % = 100
Lønnen blir dermed 87,64 og arbeidsgiveravgiften blir 12,36. Totalt 100.
Selskapet fører disse 100 som en utgift og slipper å betale skatt av dette.

Hvor mye skatt du betaler på lønnen på 87,64 vil være het avhengig av dine totale inntekter fra lønn og pensjon.
Dersom du har en veldig lav inntekt betaler du ikke skatt i det hele tatt. Har du en inntekt på rett under grensa for toppskatt vil disse 87,64 bli skattlagt med 35,8 %. Du sitter da igjen med kr 56,26
Dette er mer enn du får hvis du tar ut utbytte.

Dersom du kommer over grensa for toppskatt , kr 490.000, blir disse 87,64 beskattet med 44,8 %. Du sitter da igjen med kr 48,38

Det er 3,46 mindre enn om du velger utbytte. Tar man hensyn til alle rettigheter i folketrygden så er det en lav pris å betale.

Dersom du har en lønn høyere en 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden, kr 492732, så vil det overskytende ikke gi uttelling ved de fleste ytelser fra Nav. Dette gjelder arbeidsledighetstrygd, sykepenger, fødselspenger og arbeidsavklaringspenger.

Ved beregning av alderspensjon får du opptjening inntil 7,1 G, kr 583066
Lønn over dette gir ingen rettigheter i folketrygden. Dersom du vil ha mer så ta det ut som utbytte.
Velger du likevel å ta ut mer i lønn får du ingen ting igjen i folketrygden. På lønn over 796.400 øker toppskatten med 3 % slik at du totalt får en marginalskatt på 47,8 %

Spesielt for Svalbard.

På Svalbard skattlegges lønn og pensjon inntil 12 G, kr 985464, med 8 %. Det overskytende skattlegges med 22 %. I tillegg kommer avgift til folketrygden på 7,8 % av lønn og 4,7 % av pensjon. All annen inntekt beskattes med 16 %. Privatpersoner slipper skatt på de første 20.000 av slike andre inntekter. Det er ingen arbeidsgiveravgift. Hvis du bor på Svalbard og driver aksjeselskap så ta ikke utbytte, men lønn. Den beskattes med 15,8 % og du får full opptjening i folketrygden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *