Er pensjonssparing nødvendig?

Generelt blir folk anbefalt å spare til pensjon. Et spørsmål er da hvor mye en trenger spare spesifikt til pensjon. Jeg selv har sjekket hva jeg ligger an til å få i pensjon. Det jeg oppdaget var at det jeg allerede har opptjent er nok. Jeg kan faktisk slutte i jobben nå, ha null i inntekt frem til pensjonsalder og likevel få en pensjon til å leve av. Så har jeg noe penger i IPS som gir meg litt ekstra. Jeg kommer fortsatt til å betale ned gjeld, investere og øke inntektene fra bloggene, men trenger ikke øremerke det til vanlig alderspensjon.

Finn ut hvor mye du trenger
For å finne ut hvor mye du trenger så kan du ta utgangs punkt i SIFOs Referansebudsjett 2016 og så korrigere for dine faktiske utgifter. En enda enklere metode er å se på nettolønnen du har i dag og trekke fra det som går bort til å spare og betjene gjeld. Resten av nettolønna er det du bruker. Det kan være lurt å foreta noen korrigeringer. Du har kanskje noen utgifter f.eks. forsikringer som trekkes rett av lønnen. De må du kanskje betale selv når du blir pensjonist. Så har du kanskje jobbrelaterte utgifter som ikke er relevante når du slutter å arbeide.

Sjekk pensjonen
Det finnes flere kalkulatorer på nett som kan beregne pensjon. Ikke bruk dem. De tar ikke hensyn til hvor mye du faktisk har opptjent. Det du skal gjøre er å logge deg inn på NAV og se opptjening av pensjon. Du kan også se en beregning av fremtidig pensjon. Ved beregning av fremtidig pensjon tas det utgangspunkt i at den inntekten du har nå er det du har frem til pensjonering. Men du kan selvfølgelig endre dette. Det jeg gjorde som et eksperiment var å sette inntekten til null. Da får jeg se hvilken pensjon jeg får hvis jeg slutter å arbeide nå. Nav henter også inn informasjon fra andre offentlige tjenestepensjoner. Hvis du setter dine fremtidige inntekter til null betyr det at du slutter å arbeide. Da får du en oppsatt tjenestepensjon som er dårligere enn vanlig tjenestepensjon. Dette tar ikke Nav hensyn til. Har du offentlig tjenestepensjon må du logge deg inn på pensjonskassen og få beregnet oppsatt pensjon. Da har du to tall, pensjon fra NAV og oppsatt tjenestepensjon som du legger sammen. Eventuelle pensjonsordninger i private bedrifter må også legges til. Du kan bruke NorskPensjon.no til å få en oversikt, men bør likevel sjekke direkte med de som forvalter pensjonen.

Risiko for endringer
Det vil bli endringer av pensjonsordninger. Men siden det var en pensjonsreform i 2011 blir det sannsynligvis ingen store endringer de nærmeste årene. Forliket i stortinget var så bredt at det vil stå seg selv med skiftende flertall. En eventuell endring i fremtiden vil normalt uansett ikke ha virkning på de som nærmer seg pensjonsalder. Pensjonen i SPK blir endret for de som er født i 1954 eller senere. Det som er opptjent er grunnlovbeskyttet slik at det kun har virkning på fremtidig opptjening. Tjenestepensjon fra SPK vil uansett utgjøre en mindre andel av den totale pensjonen. Endringene vil ha størst effekt for de med høyere inntekter siden de får en større andel av sin pensjon fra SPK.

Det er usikkerhet om inflasjon, skatt og justeringer av pensjonsordninger slik at det er lurt å legge inn noe sikkerhetsmargin. Spesielt for de unge er usikkerheten stor.

Jeg kommer til å fortsette å arbeide fordi jeg trenger penger å leve av. Da vil fremtidig pensjon bli høyere. Det gir en sikkerhet i forhold til eventuelle endringer i pensjonsordninger.

Fordelen ved at sparing ikke blir låst til pensjon er at du har mulighet til å bruke pengene tidligere slik at du kan slutte å arbeide eller arbeide redusert før pensjonsalder. Penger som ikke er låst til pensjon kan også investeres friere. Du kan starte egen virksomhet, kjøpe utleieboliger eller investere i verdipapirer og gire opp investeringene.

Mange, spesielt unge må sette av noe penger som enten formelt eller mentalt er låst til vanlig alderspensjon. Andre vil kanskje oppdage at de har oppspart tilstrekkelig til pensjon og kan velge andre måter å spare/investere på. De kan fokusere på andre mål som økonomisk uavhengighet, ekstremt tidlig pensjon eller andre formål. Et viktig poeng er at slik sparing kan senere om nødvendig omdisponeres til å finansiere alderdommen.

Mitt råd er å først sikre at du har nok å leve av ved vanlig pensjonsalder. Da er det å jobbe ikke like lett. Helseproblemer kan gjøre det vanskelig og det er også generelt vanskelig for eldre å få jobb. Men når det er sikret er det naturlig å øke fokuset på andre mål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *