Folketrygdens ytelser – del 8

Alderspensjon

Dette er kanskje den ytelsen de fleste forbinder med folketrygden. Det kom en ny ordning i 2011.

Jeg skal her kun gi en kort skisse av den nye ordningen og den gamle. Felles for begge ordningene er at den gjelder for alle i Norge og det er i hovedsak lønnsinntekt og næringsinntekt som gir opptjening.

Hovedregelen er at en får pensjon ved fylte 67 år. Med den nye ordningen kan en gå av med pensjon ved fylte 62 år. Pensjonen blir da redusert. Det er to forhold som fører til reduksjon. Det ene er at du ved 62 år har mindre opptjening enn om du arbeider til du er 67 år. Det andre er at pensjonen skal betales ut over flere år og dermed blir det årlige beløpet redusert. Du kan ikke få pensjon tidligere enn 67 år hvis det fører til at pensjonen blir mindre garantipensjonen. Den nye ordningen har en garantipensjon som gjør at alle som blir pensjonister når de er 67 år får en pensjon som ikke er lavere enn et garantert minimum. Dette beløpet ble satt til den gamle minstepensjonen. Med den nye ordningen opptjener du pensjon for all lønn og næringsinntekt fra første kr. Du kan arbeide og tjene opp pensjon helt til du er 75 år. Hvert år får du penger satt inn på en egen pensjonskonto i forhold til hvor høy inntekt du har. Hvert år oppjusteres tidligere innskudd med en sats som tilsvarer lønnsvekst. Det fungerer litt som en bankkonto der du setter inn penger kontinuerlig og i tillegg får du renter.
Ved uttak av pensjonen så ser de på hvor mye du har på kontoen og betaler pensjon ut i fra forventet leve tid. Pensjonen blir betalt ut for det antall år du rent faktisk lever. Pensjonen justeres opp hvert år med en sats som er lik lønnsveksten – 0,75 %. Det betyr at du får en litt dårligere utvikling av levestandarden enn de som er yrkesaktive. Det ser ingen begrensning i hvor mye du kan tjene ved siden av. Den nye alderstrygden blir ikke redusert som følge av annen inntekt.

Den gamle ordningen hadde en pensjon som bestod av to deler. Det var et fast beløp som var lik grunnbeløpet i folketrygden. Det er på 82.122. De som var gift fikk dette beløpet redusert. Dette grunnbeløpet ble betalt til alle som hadde 40 års botid i Norge uansett inntekt. De som har mindre enn 40 års botid i Norge fikk dette beløpet redusert med 1/40 for hvert år de manglet.

På toppen av dette fikk man en tilleggspensjon avhengig av inntekt. For å få full tilleggspensjon må du ha 40 år med inntekt. Bare de år med inntekt over grunnbeløpet teller med. Dersom du har mindre enn 40 år med inntekt mister du 1/40 av tilleggspensjonen for hvert år du mangler.

Nivået på tilleggspensjon beregnes ut i fra gjennomsnittet i de tjue beste år. Tilleggspensjonen settes til 42 % av inntekten som overstiger grunnbeløpet. For inntekter høyere en 6 G gir bare en tredje del opptjening. Inntekter over 12 G gir ikke pensjon.

Dette er en veldig forenklet fremstilling av hovedprinsippene.

Folketrygdens ytelser – del 7

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *