Slik håndterer jeg kursfall

Det generelle råd som gis er å holde seg i ro når kursene faller. Det er et godt råd, men ikke det eneste fornuftige valg. Rådet om å holde seg i ro gis for å hindre at folk går ut av aksjemarkedet på bunnen. Det er fornuftig. Men det å sitte stille i båten er ikke det eneste alternativ til å selge med tap.

Hvis du kan selge med god gevinst er det ikke nødvendigvis galt å selge selv om kursene har falt noe før du selger. Spesielt gjelder dette hvis du trenger pengene eller har fornuftig alternativ anvendelse av pengene som å betale ned dyr forbruksgjeld, andre investeringer eller oppstart av egen virksomhet.

Når kursene faller vil det slå ulikt ut for ulike verdipapirer. Benytter en muligheten til å rebalansere vil en kunne utnytte kursfall til å øke avkastningen. Selv det å flytte fra papirer som har falt noe kan være gunstig hvis det en bytter til har falt enda mer.

Det ideelle er selvfølgelig å benytte kursfall til å kjøpe mer. Problemet er at en må ha penger å kjøpe for. Setter en av penger i rentefond for å kunne kjøpe nå børsene faller går en glipp av den meravkastningen en kunne fått mens pengene sitter på vent. Det kan en redusere ved å ha en lav andel obligasjonsfond og velge obligasjoner med høy forventet avkastning og også høyere risiko. Det er den strategien jeg har valgt i min IPS. Rebalansering en gang i året flytter bare på en mindre andel. Børskrakk kommer med flere års mellomrom. Det betyr at mye av obligasjonene vil en sitte på lenge. Da kan en velge obligasjoner med høy risiko. Ved et børskrakk vil slike obligasjoner falle noe som følge av økt risiko for mislighold. Aksjer faller mye mer slik at en får mye aksjer for obligasjonene ved å bytte. Selv om alt en har investert er i aksjemarkedet så vil de fleste ha noe likvide midler i bank. En buffer en har kan reduseres for så å gradvis bygges opp. Penger en har satt av for å betale regninger en får bare noen få ganger i året kan brukes. Dette må da dekkes opp ved å sette av mer av fremtidige lønnsutbetalinger.

På min aksje og fondskonto følger jeg min investeringsstrategi som inkluderer å gire opp investeringene. Det gjør at jeg ikke kan være passiv når kursene faller. Jeg må sette inn mer penger for å unngå tvangssalg hvis kursene har falt mye. Jeg valgte å sette inn 5000 kr denne uken. Det kan hende jeg blir nødt til å sette inn mer. Jeg kommer til å bruke pengene til å kjøpe andeler i Fidelity Singapore. Singapore har en god og stabil økonomi. Jeg har lite investert i Asia og vil dermed få en risikoreduksjon ved å investere i Singapore. Fondet kan belånes 85 % noe som er viktig for meg fordi egenkapitalen min er såpass dyr.

Det viktigste er å ikke selge på bunn. Kjøper du litt ekstra når kursene har falt vil du over tid få litt høyere avkastning. Du trenger ikke treffe bunnen. Det er ikke som å skyte fugl, der du enten treffer eller bommer. Det handler om å kjøpe litt mer når det er relativt billig slik at avkastningen blir litt høyere. Du vil over tid få en meravkastning i aksjemarkedet i forhold til obligasjoner og bankinnskudd. Du bør derfor ikke la frykten for børskrakk hindre deg i å investere. Det er nettopp disse svingningene som gjør at markedet priser aksjer så lavt at du får en meravkastning.