Forskrift om aksjesparekonto

Regjeringen har nå sendt forslag om forskrift til aksjesparekontoen ut på høring. Høringsfristen er 12. mai. Det vil derfor fremdeles ta noe tid før aksjesparekontoen er på plass.

Aksjesparekontoen skal kunne tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

I en overgangsperiode er det mulig å flytte aksjer og fondsandeler skattefritt inn på en aksjesparekonto. Opprinnelig skulle en slik overgangsordning vare ut 2017. Nå åpner regjeringen for at den kan forlenges.

Forslaget har også regler om flytting av aksjesparekonto. Institusjonene får maksimalt 10 virkedager til flytting. Det vil også bli tak på gebyrer ved flytting. For å gjøre det lett å flytte vil det også være regler mot å låse aksjesparekontoen til andre tjenester hos samme tilbyder.

De vil være mulig å ha flere aksjesparekonti, men kun en hos hver tilbyder. Regjeringen vurderer å endre skatteloven slik at deler av beholdningen kan flyttes. Det betyr at du kan flytte hele kontoen eller bare deler av investeringene. Siden lovendring tar litt lengre tid vil en i første omgang bare ha mulighet til å flytte hele kontoen. Forskriften vil pålegge institusjonene å utveksle all nødvendig informasjon ved flytting slik at inngangsverdier og skjerming følger med. Ved delvis flytting av aksjer eller fondsandeler vil en bygge på fifu prinsippet på samme måte som ved salg.

Regjeringen legger ikke opp til noen forandringer i det opprinnelige forslaget. Det eneste som kan plasseres på kontoen vil være børshandlede aksjer og egenkapitalbevis innenfor EØS. Aksjefond registrert i EØS kan også kjøpes forutsatt at de har en aksjeandel på minst 80 %. Utbytte fra aksjer og fond går ikke inn på kontoen og blir beskattet etter vanlige regler. Kontanter kan holdes på kontoen, men gir ingen renter. Det har kommet sterke ønsker om å endre disse forholdene, men det er tydeligvis ignorert av regjeringen. Det er liten grunn til at regjeringen vil endre holdning etter høring.

Aksjesparekontoen vil ha en mindre gunstig måte å beregne skjermingsfradraget på slik at faktisk får en høyere skattepliktig gevinst. På en vanlig aksje og fondskonto får du skjermingsfradrag basert på de aksjer du eier 31.desember.

På en aksjesparekonto er det ikke slik. Det er bare innskutt beløp som gir skjerming. All avkastning holdes utenom. Det verste er at skjermingsfradraget beregnes på det laveste nivået i løpet av året. Dette er gjort for å hindre folk i å investere rett før nyttår for å få skjermingsfradrag. På en vanlig aksje og fondskonto kan du sette inn penger rett før årsslutt og kjøpe aksjer og får skjermingsfradrag. Det er ingen planer om å endre på det. men hvis folk gjør det samme på en aksjesparekonto, mener regjeringen at det er spekulativt å uønsket.

Det greieste ville vært om en i aksjesparekonto fikk skjermingsfradrag for de aksjer og fondsandeler en eier 31. desember. Kontanter kan da holdes utenom. Jeg forstår ikke at det skulle være et større problem innenfor aksjesparekonto en ellers.

Les mer om høringen på Finansdepartementets sider. Last ned høringsnotatet her.

Les min omtale av aksjesparekonto.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *