Mammutsalget 2017

Årets Mammutsalg foregår 6. – 18. mars 2017. Bøker kan forhåndsbestilles fra 20. februar.

Det er mer enn 800 titler som selges med inntill 80 % rabatt. Salget arrangeres av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Det er over 70 forlag og inntil 500 bokhandlere som deltar. Mammutsalget er den eneste gode mulighet til å få kjøpt bøker billig.

71,72 % skattefri avkastning

Nå har jeg sjekket Coop-kontoen min. Jeg fikk utbetalt utbytte på 215,17 kr for 2016. Coop-medlemskap krever 300 kr i innskudd. Det er kanskje en av de mest lønnsomme investeringene som finnes. Da har jeg ikke regnet med verdien av kupongene. Jeg får tilsendt 4-8 kuponger hver måned. Normalt er det en kupong for et gratis produkt som normalt koster 20-30 kr. De andre kupongene har typisk en verdi på 4-10 kr. Jeg bruker ikke alle kupongene. Poenget er å kun kjøpe det en trenger ellers blir noe av poenget borte. Fordi som uansett handler på Coop er medlemskap åpenbart fornuftig.

Pengene jeg får brukes til å betale ned kredittkortgjeld.

Jeg er også medlem av trumf. De pengene brukes også på nedbetaling av kredittkortgjeld. Knytter du Trumf mot et bankkort eller kredittkort fra Ya bank får du rabatten automatisk når du handler.

Jeg bruker kredittkort fra Ya bank til dagligvarer og får 3 % bonus som går rett inn på kortet.

Det aller viktigste er hvor mye penger en bruker. Det finnes en enkel teknikk som er svært effektiv. Det er å handle færre ganger. Små handling er dyrt. Det klassiske knepet er å handle dagligvare kun en gang i uken. Men du trenger ikke gå så lang med en gang. Det viktigste er å redusere antall ganger. Du kan starte med en eller noen handle frie dager i uken. Det virker ulogisk at forbruket går ned ved å handle sjeldnere, men det gjør faktisk det. Forklaringen er at en i mindre grad blir fristet til å ta med noe ekstra. På en handle fri dag vil en i større grad bruke det en har isteden for å handle. Disse to faktorene betyr mye. Rabatter og kuponger blir bare en ekstra bonus.

Coop
Slik fungerer Trumf

Lånekassen øker rentene

Lånekassen har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. mars 2017. Den flytende renten blir 2,149 prosent. Fastrentene fra 1. mars blir 2,257 prosent for 3 år, 2,511 prosent for 5 år og 3,057 prosent for 10 år. Alle rentene har økt. Alle fastrentene er høyere enn flytende rente. Det blir dermed vanskelig å gi noe konkret råd. Rentene er sannsynligvis på vei opp. Spørsmålet er om den flytende renten vil øke til mer enn fastrenten. Jeg vet ikke. Du får uansett en god rente på studielånet.

Tidligere har jeg foreslått å binde renten, men da har vi hatt rekordlave renter og en fastrente som faktisk var lavere en den flytende rente. Da er det liten risiko for tap ved å binde renten. Det er ikke tilfelle nå. Det er også litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Jeg personlig ville ikke bundet renten nå. For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. Vi har og vi kommer til ha gode vilkår på studielånet. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Jeg bandt renten 1. mars 2015 på 2,129 % for 5 år. Jeg tjente på det i 2015, tapte i 2016 og frem til og med februar 2017. Fra og med 1. mars 2017 tjener jeg på det. Med mitt studielån blir det uansett ikke mye penger. Når fastrenteavtalen går ut har jeg bare to år igjen og har dermed ingen mulighet til noe annet enn flytende rente.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. februar.

Utnytt studielånet

Oppfølging av min plan for 2017

Ved årsskifte satte jeg opp en plan for 2017. Nå skal jeg følge opp hvordan jeg ligger an i forhold til planen.

Investeringer

Jeg har giret opp mine fondsinvesteringer maksimalt og tatt ut avkastningen løpende. Jeg har kjøpt aksjefond for noe av inntektene fra bloggene. Dette er helt i henhold til planen.

IPS

Jeg har foretatt min årlige rebalansering nå nylig. Jeg har ikke foretatt noen innbetalinger.

Dette er helt i følge planen.

Gjeld

Gjelden håndteres helt i henhold til planen. Gjelden er redusert, og fortsetter det i samme tempo er kredittkortene nedbetalt innen mars 2019.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Blogging

Jeg har fått en del inntekter fra bloggene. Det er positivt selv om inntektene fremdeles er alt for lave. Jeg har fremdeles en jobb å gjøre med bloggene.

Konklusjon

Jeg klarer å følge planen og det går rette veien, men det går for sakte. Det som virkelig er positivt er at jeg har klart å kutte forbruket i januar med 1700 kr. Jeg regner med å få det ned med ytterlige 300 kr og holde det der.

Sjekk årsoppgavene

Nå kommer årsoppgaver fra arbeidsgivere, banker og forsikringsselskaper. Sjekk at du har fått alle årsoppgavene du skal ha. Les igjennom og sjekk for åpenbare feil eller mangler. Selv om du kanskje ikke vil regne ut om tallene i årsoppgavene stemmer så se over om beløpene virker naturlige. Ta vare på årsoppgavene for å kontrollere at tallene i selvangivelsen stemmer.

Den gamle lønns- og trekkoppgaven finnes ikke. Arbeidsgiver rapporterer alt via altinn. Arbeidsgiver skal gi den ansatte en årlig sammenstilling av det som er rapportert. Arbeidsgivere står noe friere ved utformingen av denne årlige sammenstillingen. Det kan derfor variere noe hvordan den enkelte arbeidsgiver utformer oppstillingen. Du vil uansett kunne se en oversikt over det som er rapportert i altinn.

Du bør allerede nå begynne å regner ut skatten, så kan du eventuelt betale inn noe ekstra innen utgangen av mai hvis det blir nødvendig.

Slik beregner du skatten

For de fleste lønnsmottakere er det ikke så veldig vanskelig. Du trenger i utgangspunktet bare to tall, personinntekt og alminnelig inntekt.

Personinntekten vil kort fortalt være lønnen din før du trekker fra noe som helst. Sykepenger, utbetalte feriepenger og arbeidsledighetstrygd går også inn i personinntekten.

Av personinntekt betaler du 8,2 % trygdeavgift. Du betaler også trinnskatt.

Inntekten mellom 0 – 164 100 kroner Ingen trinnskatt
Trinn 1 Inntekten mellom 164 100 – 230 950 kroner  0,93 % trinnskatt
Trinn 2 Inntekten mellom 230 950 – 580 650 kroner  2,41 %  trinnskatt
Trinn 3 Inntekten mellom 580 650 – 934 050 kroner 11,52 % trinnskatt  *
Trinn 4 Inntekten over  934 050 kroner 14,52 % trinnskatt

* bosatte i Finnmark og Nord-Troms 9,52 %

Det neste tallet du trenger er alminnelig inntekt.

For å regne ut alminnelig inntekt tar du personinntekten og legger til kapitalinntekter. f.eks. renter og trekker i fra alle fradrag.

De viktigste fradragene er renteutgifter og minstefradraget. Minstefradraget er på 43 % av lønna med en nedre grense på 31.800 og en øvre grense på 91.450. Andre aktuelle fradrag kan være fagforeningskontingent med inntil 3.850 og individuell pensjonssparing (IPS) med inntil 15.000. Trekkes du i lønn for innskudd til tjenestepensjonsordning er det også fradragsberettiget.

Skatteetaten har en egen fradragsveileder som du kan sjekke for å finne flere fradrag.

Det som er nytt fra 2016 er at skattepliktig utbytte og gevinst ved salg av aksjer og aksjefond skal multipliseres med 1,15. Det samme gjelder fradragsberettigede tap på aksjer og aksjefond.

Når du har beregnet alminnelig inntekt så er utregningen av skatte egentlig veldig enkelt. Du skal betale 25 % av alt over 51.750. Personer i Finnmark og Nord-Troms betaler 21,5 % og får et Finnnmarksfradrag på 15.500 som redusere alminnelig inntekt.

Da er det bare å summere trygdeavgiften, trinnskatten og skatt på alminnelig inntekt. Sparer du i BSU så får du et fradrag på 20 % som du bare trekker direkte fra skatten. Årsoppgaven fra arbeidsgiver skal vise hvor mye skatt som er trukket og da ser du lett hvor mye du eventuelt må betale.

Viktig: Dette er en veldig forenklet fremstilling. Den er kun ment å skulle gi lønnsmottakere en grei oversikt over hovedprinsippene i skattereglene.

Jeg har ennå ikke fått årsoppgaven fra Bank Norwegian, men jeg har lastet ned transaksjonsoversikten. Det er den eneste oppgaven jeg mangler. Jeg ligger an til å få 1782 kr i restskatt. Det går greit å betale inn.

Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 0,96 % i januar.
  • Bruttoformuen er redusert med 0,81 % i januar.
  • Gjelden totalt er redusert med 1,84 % i januar.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 3,72 % i januar.
  • Nettoformuen har økt med 11,92 % i januar.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 4,83 % (56,81 % årlig nominell rente)
IPS -0,16 % (-1,85 % årlig nominell rente)
Totalt 1,11 % (13,03 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,42 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,09 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,96 % nominell rente og 9,34 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 10,10 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i januar tilsvarer en årlig nominell rente på 56,81 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,9 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 11.095,35 i januar og tatt ut netto kr 9.600.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2017:

DNB Global Indeks kr 25.409
Nordnet Superfondet Norge kr 6.328
Bankinnskudd kr 3.016,31
Totalt kr 35.753,31

Dette er en økning på kr 2079,82 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,7 %
DNB Global Indeks 6,7 %
Alfred Berg Indeks Classic 18 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 30,5 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 43,2 %

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,5 %
Nordnet Superfondet Norge 10,6 %
DNB Global Indeks 40,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,6 %
KLP Obligasjon Global II 9,2 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,4 %
Obligasjonsfond 6,9 %
Aksjefond 89,7 %

Slik kan du tjene penger på å pusse opp boligen

”Oppussing er så dyrt. Vi kan rett og slett ikke ta oss råd til det nå!”. Ordene tilhører en kamerat av meg som nylig hadde vurdert å pusse opp leiligheten sin etter å ha eid den i to år. Siviløkonomen i meg ble litt paff da jeg gravde litt dypere og fikk høre hva han hadde sett for seg av kostnader og potensiell inntektsøkning. Han er håndverker og på vei til å utdanne seg til å bli takstmann, noe som betyr at han har god kontroll på hvordan boligverdien vil økes ved å gjøre enkle grep.

Han mente at boligen kunne øke med minst 200,000 i verdi hvis han utførte oppussing for totalt 50,000 kroner (ja, det var mest snakk om noen effektive malingsstrøk). Jeg satt opp et regnestykke for ham som gjorde at han faktisk tjente penger på å pusse opp sin egen bolig. Hvordan gjorde jeg det?

Det skal du få vite nå.

Forbrukslån, refinansiering av boliglån og egne håndverkertjenester

Først skal jeg forklare hvordan man kan spare penger gjennom å fortelle historien om hvordan det gikk til slutt. Deretter skal jeg forklare hvordan det kan la seg gjøre å tjene penger på å ta opp et midlertidig usikret lån. Kameraten min tjente ikke så alt for mye penger, så det var vanskelig å sette av nok penger hver måned til å spare de 50,000 kronene. Han tok opp et forbrukslån med en forholdsvis lav effektiv rente som skulle nedbetales i løpet av et år. Rentekostnadene forløper seg totalt til rundt 8000 norske kroner. Etter å ha funnet frem malingskostene og revet litt i vegger og tak, så var prosjektet ferdig etter bare et par helgers arbeid. Ingen eksterne håndverkere var inkludert i prosessen og boligen så kjapt mye bedre ut.

I og med at han var takstmann, så hadde han mange venner i den bransjen som kunne gjøre en gratis verdivurdering for ham. Og det var nettopp denne verdivurderingen han etter hvert dro til banken med og fikk refinansiert boliglånet sitt med slik at han sparte nærmere 100,000 norske kroner i rentekostnader. Ser du hva han gjorde?

Totalkostnaden på forbrukslånet var 58,000 kroner med en nedbetalingstid på ett år. Verdiøkningen i boligen ble satt til et sted mellom 250,000 og 300,000 kroner. Og rentekostnadene han fikk forhandlet ned som følge av denne prisstigningen kom totalt på rundt 100,000 norske kroner over en 12-årsperiode.

Utgifter: 58,000 kroner
Penger spart/inntekter: 350,000-450,000 kroner

Det gir et positivt sluttresultat på mellom 292,000 og 392,000 kroner.

Da ser det litt greit ut med oppussing, gjør det ikke?

Oppussing er ikke alltid lønnsomt

”Alt” klaffet i den historien du nettopp har lest. Vedkommende var utdannet takstmann og har jobbet i et håndverkeryrke i rundt ti år. Med andre ord: han fikk alle tjenester gratis. I tillegg visste han nøyaktig hvilke grep som skulle gjøres for å Det er ikke veldig sannsynlig at du som leser denne teksten verken har den samme utdannelsen eller erfaringen. Da betyr det ofte at du er nødt til å gå ut og finne noen som gjør jobben for deg – og slikt koster.

En avisartikkel jeg tidligere har referert til i en annen artikkel kommer du til via denne linken. Overskriften heter: ”Nordmenn overvurderer verdiøkning ved oppussing” og artikkelen dreier seg om at vi har litt for optimistiske håp til hvor mye boligen øker i verdi etter at vi har pusset opp. Og det er et klart mønster i hvilke husholdninger som har det mest avvikende realitetsbilde når det kommer til dette temaet. De som bruker mest penger på oppussing har størst sjanse for at kostnadene skal ”ta igjen” inntektene. Noen ganger kan det faktisk gå så langt som at man taper penger på å pusse opp.

Det eneste gode tipset jeg kan komme med for å hindre en ”oppussingssmell” er at man gradvis pusser opp litt etter litt og begynner med det aller billigste. Hvis du klarer å gjøre så mye selv, så vil det naturligvis gjøre oppussingen billigere. Det finnes nok av handymen i Norges land og rike som aldri løfter en hammer hjemme, og det er hva jeg kaller sløsing med ressurser. Maling, sparkling og enkle konstruksjoner i hjemmet kan gjøres av de fleste friske mennesker mellom 18 og 70 år.

Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Dette blir den siste rapporten for 2016 og vil også fungere som en årsavslutning. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 1,87 % i desember og 31,50 % totalt i 2016.
  • Bruttoformuen har økt med 2,28 % i desember og 30,48 % totalt i 2016.
  • Gjelden totalt er redusert med 1,44 % i desember. Den har økt med 26,04 % totalt i 2016.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 2,76 % i desember. Den har økt med 28,05 % totalt i 2016.
  • Nettoformuen har økt med 27,12 % i desember og 5,26 % totalt i 2016.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2016

Aksje- og fondskonto 2,75 % årlig nominell rente.
IPS 7,13 % årlig nominell rente.
Totalt 6,23 % årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 78,15 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,66 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,14 % nominell rente og 9,53 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 10,31 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i desember tilsvarer en årlig nominell rente på 161,74 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,9 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for kr 8.012,46 i desember og tatt ut kr 6.650. Totalt i 2016 har jeg et netto kjøp av fond på kr 108.148,59 og netto innskudd på kr 22.250

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2016:

DNB Global Indeks kr 25.687
Nordnet Superfondet Norge kr 6.252
Bankinnskudd kr 734,49
Totalt kr 32.673,49

Dette er en reduksjon på kr 5.049,79 i 2016.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,6 %
DNB Global Indeks 6,7 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 29,7 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 43,3 %

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,3 %
Nordnet Superfondet Norge 10,4 %
DNB Global Indeks 41,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,2 %
KLP Obligasjon Global II 9,2 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,2 %
Obligasjonsfond 6,9 %
Aksjefond 89,9 %