Lokale lønnsforhandlinger er i gang

Jeg har sendt inn krav ved lokale forhandlinger. Fristen var 11. august. Selve forhandlingene starter i midten av september og vill være sluttført i løpet av oktober. Siden det er et mellomoppgjør er potten bare halvparten så stor som i fjor. Jeg sendte inn et realistisk krav, men frykter at jeg i verste fall bare får halvparten av det jeg har bedt om. Det blir uansett ikke mye penger, men er likevel viktig. litt mer ved hvert oppgjør vil over tid bety mye. Siden jeg jobber kun 80 % og håper å kunne gå ned til 60 % så er all økning viktig. Jeg ser for meg 320 kr mer netto utbetalt hver måned. Alt over det er en ren bonus. Vi har ikke tradisjoner for store endringer i Norge. det er egentlig bra, men da blir det desto viktigere med en kontinuerlig bedring. i en alder av 47 år innser jeg at det ikke blir så mye mer i lønnsvekst fremover. Det vanlige er å starte med en lav lønn og så gå graden og ved min alder eller litt senere når en gjerne et toppunkt. Jeg håper jeg har noen trinn igjen før jeg når det punktet, men tror ikke jeg har så veldig langt igjen. Det blir uansett spennende for nå skal gjelden bort. Jeg har kommet godt i gang og har kun tre kredittkort igjen. Det er vanskelig å si hvor fort det går. I verste fall kan det ta 3-4 år. Studielånet er jeg ferdig med i mai 2022. Det er helt uproblematisk. Alt går sakte, men sikkert rette veien.

Det eneste råd jeg kan gi er å passe på å få en best mulig lønn i starten og bruke hver eneste mulighet til lønnsøkning, ellers blir en fort hengende igjen og det er ikke lett å få rettet opp.

Lånekassen senker rentene

Lånekassen har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. september 2017. Renten med 3 års binding blir uendret, ellers reduseres rentene marginalt. Den flytende renten blir 2,188 prosent. Fastrentene fra 1. september blir 2,227 prosent for 3 år, 2,472 prosent for 5 år og 3,047 prosent for 10 år. Alle fastrentene er høyere enn flytende rente. Det blir dermed vanskelig å gi noe konkret råd. Rentene er sannsynligvis på vei opp over tid, men økningen kommer ikke like raskt som tidligere antatt.

Tidligere har jeg foreslått å vurdere fastrente, men da har vi hatt rekordlave renter og en fastrente som faktisk var lavere en den flytende rente. Da er det liten risiko for tap ved å binde renten. Det er ikke tilfelle nå. Det er også litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

Jeg personlig ville ikke bundet renten nå. For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Binder du renten nå får du et litt høyere terminbeløp, men samtidig en forutsigbarhet i forhold til innbetalingen. Et alternativ kan være å ha flytende rente og betale inn litt ekstra hver måned. Skulle renten bli høyere senere kan du da redusere slike ekstra innbetalinger. Ekstra innbetalinger gjør at nedbetalingstiden kortes ned. Da er det mulig senere å forlenge lånet til opprinnelig lengde slik at terminbeløpet reduseres.

Jeg bandt renten 1. mars 2015 på 2,129 % for 5 år. Jeg tjente på det i 2015, tapte i 2016 og frem til og med februar 2017. Fra og med 1. mars 2017 tjener jeg på det. Med mitt studielån blir det uansett ikke mye penger. Når fastrenteavtalen går ut har jeg bare to år igjen og har dermed ingen mulighet til noe annet enn flytende rente.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. august.

Utnytt studielånet

Oppfølging av min plan for 2017

Ved årsskifte satte jeg opp en plan for 2017. Nå følger jeg opp hvordan jeg ligger an i forhold til planen.

Investeringer

Jeg har giret opp mine fondsinvesteringer maksimalt og tatt ut avkastningen løpende. Avkastningen på min aksje og fondskonto hittil i år tilsvarer 59,16 % årlig nominell rente.

I juli har jeg hatt en svak negativ avkastning. Jeg har likevel fortsatt med å selge meg ned i fond for å nedbetale gjeld.

Jeg har tatt ut netto 48.350 kr hittil i år. Pengene er brukt til å betale gjeld.

Jeg har en sikkerhetsmargin for å unngå overbelåning ved kursfall, men den er redusert til et minimum for å få ut penger.

Min investeringsstrategi krever at jeg har mye kreditt tilgjengelig i tilfeller børskrakk. Det er nå en økt risiko for at tilstrekkelig kreditt ikke er tilgjengelig når jeg trenger den og jeg kan derfor bli tvunget å selge på et ugunstig tidspunkt. Selv om det er lite sannsynlig at det blir et problem velger jeg å gardere meg ved å betale ned gjeld.

IPS

Jeg har ikke foretatt noen innbetalinger i år. Etter den årlige rebalanseringen har jeg ikke gjort noen endringer. Dette er helt i følge planen. Det kommer sannsynligvis en ny og bedre ordning for pensjonssparing til høsten. Jeg kommer til å vurdere innskudd til den nye ordningen i desember. Siden jeg har et økt fokus på nedbetaling av gjeld er det lite sannsynlig at jeg setter inn noe i en slik ordning.

Gjeld

Gjelden håndteres helt i henhold til planen. Gjelden er redusert betydelig.

Det er bare er tre kredittkort igjen som jeg ikke betaler ned fullt hver måned. Jeg har noen andre kort jeg bruker, men de betales ned fullt ut hver måned. Jeg kommer til å gradvis trekke meg ut av investeringene og betale ned et kredittort i løpet av høsten. De siste to kortene vil det i verste fall ta tre år å betale.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Blogging

Inntektene fra bloggene har økt, men det er fremdeles en lav inntekt. Jeg arbeider fremdeles med å øke inntektene fra bloggene. Jeg har fått en utbetaling fra Adsense i juli. Det hjelper litt.

Forbruk

Forbruket har tatt av nå i juli. Der må det strammes inn.

Konklusjon

Jeg klarer å følge planen og det går rette veien, men jeg må fremdeles arbeide med å få det til å gå fortere. Nettoformuen ligger fortsatt på rundt null.

Månedsrapport for juli

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond er redusert med 5,04 % i juli og 8,61 % hittil i år.
 • Bruttoformuen er redusert med 4,81 % i juli og 9,76 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 4,66 % i juli og 18,18 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 1 % i juli og 25,15 % hittil i år.
 • Nettoformuen har falt med 105,48 % i juli. Den har økt med 99,92 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 100,01 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 34,36 % (59,16 % årlig nominell rente)
IPS 6,61 % (11,38 % årlig nominell rente)
Totalt 11,77 % (20,26 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 83,03 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,30 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,37 % nominell rente og 8,70 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,42 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i juli tilsvarer en årlig nominell rente på -6,97 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,58 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 29.463,95 i juli og tatt ut netto kr 3.600.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.07.2017:

DNB Global Indeks kr 26.678
Nordnet Superfondet Norge kr 6.675
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 499
Bankinnskudd kr 1.674,23
Totalt kr 35.526,23

Dette er en økning på kr 2.852,74 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,2 %
Nordnet Superfondet Norge 2,1 %
DNB Global Indeks 8,5 %
Alfred Berg Indeks Classic 19,3 %
KLP AksjeVerden Indeks 32,6 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 37,3 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 9,9 %
DNB Global Indeks 39,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,1 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,1 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2 %
Obligasjonsfond 8,5 %
Aksjefond 89,5 %

Oppfølging av min plan for 2017

Ved årsskifte satte jeg opp en plan for 2017. Nå følger jeg opp hvordan jeg ligger an i forhold til planen.

Investeringer

Jeg har giret opp mine fondsinvesteringer maksimalt og tatt ut avkastningen løpende. Avkastningen på min aksje og fondskonto hittil i år tilsvarer 67,01 % årlig nominell rente.

I juni har jeg hatt negativ avkastning. Jeg valgte å sette inn penger for å unngå overbelåning.

Jeg har tatt ut netto 44.750 kr hittil i år. Pengene er brukt til å betale ned gjeld.

Jeg har noe sikkerhetsmargin for å unngå overbelåning ved kursfall. Den har jeg nå redusert til et minimum for å få ut mer penger.

Jeg kommer til gradvis å trekke meg ut av investeringene for å betale ned gjeld.

Min investeringsstrategi krever at jeg har mye kreditt tilgjengelig i tilfeller børskrakk. Det er nå en økt risiko for at tilstrekkelig kreditt ikke er tilgjengelig når jeg trenger den og jeg kan derfor bli tvunget å selge på et ugunstig tidspunkt. Selv om det er lite sannsynlig at det blir et problem velger jeg å gardere meg ved å betale ned gjeld.

IPS

Jeg har ikke foretatt noen innbetalinger i år. Etter den årlige rebalanseringen har jeg ikke gjort noen endringer. Dette er helt i følge planen. Det kommer sannsynligvis en ny og bedre ordning for pensjonssparing til høsten. Dersom den blir innført er det uaktuelt å betale inn til IPS. Jeg kommer til å vurdere innskudd til den nye ordningen i desember. Siden jeg har et økt fokus på nedbetaling av gjeld er det lite sannsynlig at jeg setter inn noe i en slik ordning.

Gjeld

Gjelden håndteres helt i henhold til planen. Gjelden er redusert betydelig. Ved nyttår var gjelden 1,89 ganger årslønnen. Nå er den 1,62 ganger årslønnen.

I juni klarte jeg å betale inn hele saldoen på et av mine siste fire kredittkort. Jeg har noen andre kort jeg bruker, men de betales ned fullt ut hver måned. Det betyr at dere bare er tre kort igjen som jeg ikke betaler ned fullt hver måned. Jeg kommer til å gradvis trekke meg ut av investeringene og betale ned et kort til i løpet av høsten. De siste to kortene vil det i verste fall ta tre år å betale.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Blogging

Inntektene fra bloggene 1. halvår i 2017 er 145,08 % høyere enn 1. halvår 2016. Det er en økning, men det er fremdeles en lav inntekt. Jeg arbeider fremdeles med å øke inntektene fra bloggene. Jeg får en utbetaling fra Adsense denne måneden. Det hjelper litt.

Forbruk

Forbruket i mai var alt for høyt. Det har sklidd ut. Jeg har nå kommet tilbake til vanlige vaner. Forbruket i juni er redusert betydelig selv om det fortsatt ligger over budsjettet.

Konklusjon

Jeg klarer å følge planen og det går rette veien, men jeg må fremdeles arbeide med å få det til å gå fortere. Nettoformuen er nå kommet opp i over null. Selv om mye av formuen er bundet opp i IPS og at jeg ikke kommer til å merke så stor forskjell, så er det et viktig delmål.

Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Det som er gledelig nå er at nettofomuen endelig er positiv. Den har bikket over nullpunktet på lønningsdagen i mai og juni. Men nå er den positiv også på månedsrapporten.

 • Beholdningen av fond er redusert med 3,6 % i juni og 3,75 % hittil i år.
 • Bruttoformuen er redusert med 3,59 % i juni og 5,2 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 5,11 % i juni og 14,18 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 6,59 % i juni og 24,39 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 109,92 % i juni og 101,37 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 99,85 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Juni er første måned i år med negativ avkastning. Jeg valgte å flytte over penger fra et kredittkort for å hindre overbelåning.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 33,23 % (67,01 % årlig nominell rente)
IPS 7,26 % (14,64 % årlig nominell rente)
Totalt 12,29 % (24,79 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 83,29 %. Jeg kan tåle et kursfall på 1,99 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,34 % nominell rente og 8,67 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,38 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i juni tilsvarer en årlig nominell rente på -73,17 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,63 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for kr 18.482,14 i juni og tatt ut netto kr 3.050.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2017:

DNB Global Indeks kr 27.674
Nordnet Superfondet Norge kr 6.266
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 403
Bankinnskudd kr 1.314,86
Totalt kr 35.657.86

Dette er en økning på kr 2.984,37 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,1 %
Nordnet Superfondet Norge 1,8 %
DNB Global Indeks 8,1 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,6 %
KLP AksjeVerden Indeks 31 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 40,5 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,3 %
Nordnet Superfondet Norge 9,3 %
DNB Global Indeks 40,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,1 %
KLP Obligasjon Global II 9,4 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,2 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 1,8 %
Obligasjonsfond 8,1 %
Aksjefond 90,1 %

Klart for lokale lønnsforhandlinger

I staten blir det lokale lønnsforhandlinger til høsten. Forhandlingene skal være ferdige innen 31. oktober.

NTL ved UiO har satt frist 11. august 2017 for å sende inn krav. Forhandlingene vil starte noe etter dette.

Dersom det er vesentlige endringer i stillingen bør en sende inn krav ved 2.5.3 forhandlinger. NTL ved UiO har også der satt frist 11. august. Dersom kravet ikke oppfyller kriteriene for 2.5.3 forhandlingene flyttes det over til de lokale forhandlinger.

Rammene for forhandlingene er 0,8 % for LO medlemmer og 0,85 % for Akademikerne.

Eksakt beløp som skal fordeles er foreløpig ikke fastsatt. Men det vil for UiO anslagsvis være 25 millioner til LO medlemmer og 5 millioner til Akademikerne.

Det er omtrent halvparten av potten i fjor.

Jeg kommer til å sende inn et krav til 2.5.3 forhandlinger. Fordelen med det er at der finnes det ingen fastsatt ramme. En eventuell lønnsøkning vil dermed ikke spise av potten som fordeles ved de lokale forhandlinger. Skulle NTL vær uenige i dette så vil de flytte krave over til de lokale forhandlingene.

Jeg regner med å få noe, men jeg skal prøve å være realistisk.

Det er et mellomoppgjør og potten ved de lokale forhandlingene er halvert. Blir kravet behandlet ved de lokale forhandlingene og ikke 2.5.3 så blir ikke mer enn jeg fikk i fjor, sannsynligvis mindre.

Jeg ser vel for meg at det i verste fall ikke blir en økning på mer enn 300-600 kr netto i måneden.

Sparetips i ferien

Nå er det ferietid og pengene sitter løst. En moralpreken om økonomi er kanskje det siste folk vil ha, men her får dere likevel noen sparetips.

Forbruk

Den økonomiske realitet er at en over tid ikke kan bruke mer enn det en tjener. Det gjelder også i ferien. En ferie er egentlig ikke noe ekstraordinært. Vi har ferie rett som det er. Selv sommerferien er noe ganske regelmessig som kommer hvert år. De vanlige økonomiske prinsipper bør en derfor forsøke å forholde seg til. Kjøp dagligvarer i dagligvareforretninger og ikke i kiosken slik som du gjør ellers. Spis hjemme, gjerne med grilling i hagen istedenfor å spise ute slik du vanligvis gjør. Det vil naturligvis bli noe utskeielser. Det er helt naturlig. Det er trossalt ferie. Det viktigst er å ikke slippe alle økonomiske hemninger løs. Det er en helt vanlig ferie, ikke en «en gang i livet hendelse».

Hotell og flyreiser

Coop HotellKupp gir inntil 60 % rabatt på hoteller i hele Europa. Du må være eller bli medlem av Coop. Du kan også sjekke ut nettsider som Expedia og Hotels.com. Jeg har tidligere omtalt Kickback og Viatrumf som gir rabatter på bl.a Expedia og Hotels.com.

Valuta

Generelt får du bedre kurs ved å betale med kort i utlandet enn om du veksler til kontanter i bank i Norge. Det fleste kort har et valutapåslag på 1,75 %, men noen kort har 2 %. Flere banker har økt valutapåslaget slik at det nå er flere banker som tar 2 %. American Express har kun 1,5 %.

Har du flere kort kan det være lurt å bruke de med lavest på slag. Forskjellen mellom 1,75 % og 2 % er likevel såpass liten at den ikke bør tillegg avgjørende vekt ved valg av kort. Renter og rabatter betyr mer. Mesteparten av kortbruken skjer i Norge. Flyreiser som kjøpes i Norge betales også i Norske kroner. Mange reiser ikke til utlandet hvert år. Bruker du 100.000 kr i utenlandsk valuta over en ti års periode, 10.000 kr i gjennomsnitt, så vil forskjellen koste deg en halvliter brus i året. Du kommer ikke til å merke det.

Det er viktig å betale i lokal valuta. Butikker som tilbyr å belaste kortet i norske kroner tjener grovt på vekslingskursen. I noen tilfeller vil butikken veksle om uansett uten å informere på forhånd. Da ser du det ikke før du får regningen. Det kan også hende du får beskjed om at det ikke er mulig å belaste kortet i lokal valuta. Da bør du vurdere å betale kontant eller å gå et annet sted.

Minibanker i utlandet vil ofte tilby deg å belaste korte i norske kroner. Utbetalingen skjer fortsatt i lokal valuta. Den eneste fordelen du har med dette er at du vet nøyaktig hvilket kronebeløp du blir belastet. Problemet er bare at det er minibanken som setter kursen og den er mye dårligere enn det kortene har. Det er en felle det er lett å gå i. Minibankene stiller spørsmålet på en slik måte at det er naturlig å svare ja istedenfor nei. Les spørsmålet nøye. Ofte må du svare nei to ganger. Ikke trykk på noe uten å lese nøye. Det er laget slik spesielt for at du skal gjøre feil. I noen tilfeller må du trykke på rød knapp og ikke grønn.

Det er generelt dyrt å veksle til utenlandske sedler i Norge. Bankene tjener grovt på valutakursen og ofte tar de et fast gebyr i tillegg. Det kan likevel være en fordel å ha noe i kontanter. Bruker du Forex Bank så betaler du ikke noe gebyr ved kjøp av valuta. Du kan også veksle tilbake gebyrfritt mot å vise kvittering. De tjener penger på vekslingskursen slik andre banker gjør, men tar ikke gebyr i tillegg.

Reiseforsikring

Sjekk at du har reiseforsikring. De fleste kredittkort har gratis reiseforsikring. Sjekk vilkårene nøye. Det er ofte krav som må være oppfylt for at forsikringen er gyldig. Normalt er det krav om at halvparten av reiseutgiftene betales med kredittkort. Normalt gjelder forsikringen bare inntil 45 dager. Det kan være lurt med en vanlig helårs reiseforsikring.

Bøker

Noe litteratur vil en gjerne ha med på reiser. Da er biblioteket et godt sted å låne bøker gratis. Har du uleste bøker liggende ta dem med. Nå får du kanskje sjansen til å lese den boken du aldri har lest. Skal du kjøpe bøker så kan det være lurt å planlegge det på forhånd fremfor å måtte velge noe i siste liten på flyplassen.

Adlibris Selger Paradisplaneten av Jørgen Brekke for kun 99,00 kr. Innbundet.
Ark prisras på bestselgere med 50 % avslag.
Haugenbok har en kampanje der pocketbøker selges for kr 59 uansett førpris.

Et kredittkort nedbetalt

Jeg har flere kredittkort. De fleste er nedbetalt, mens noen brukes bare til kjøp som betales ned fullt ut når regningen kommer. Jeg har inntil nå hatt fire kredittkort med en høy saldo som betales ned over tid. Nå er et av dem betalt fullt. Jeg har brukt kortet i juni, men hele regningen for mai ble betalt nå ved forfall. Dette blir nå et kort der hele saldoen betales hver måned. Da er det bare tre kort igjen der jeg ikke betalere alt utestående. Jeg kommer til å selge meg gradvis ut av mine fondsinvesteringer og betale ned et til i løpet av høsten. Jeg regner med å bruke to år på å betale ned de to siste kortene.

Fondsinvesteringene er giret og har gitt svært god avkastning, men risikoen er høy. Jeg er også redd det kan bli innstramminger på kreditter og vil gardere meg mot å måtte selge på et uheldig tidspunkt.

Slik investerer jeg

Jeg har redusert gjelden betydelig og fått en stor vekst i nettoformuen de siste årene. Nå er nettoformuen kommet helt opp til null. Jeg har dermed ikke det samme behovet for de inntektene giringen gir.

Bli kvitt kredittkortgjeld

Jeg kommer ikke til å merke så stor forskjell. Jeg har fremdeles gjeld å betale på. Likviditeten blir gradvis bedre og mindre rentekostnader er en fordel, men ellers blir det som før.